Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Oceń nas

Oceń Nas

Historia wersji.

Wersja 6
Wersja 5
Wersja 4
Wersja 3
Wersja 2
Wersja 1
Wersja Freeware

CENNIK

ZMIANY PROGRAMU   WODA
6.30.01. 2023.07.28. Lista ostatnio otwartych plików zawiera informację czy plik otwierano czy zapisywano.

6.22.03. 2023.05.01. Nazwa edytowanego pliku wyświetlana jako pomoc w dymku nad oknem głównym.
- Skorygowano Listę plików by nie zawierała duplikatów.
- Podgląd danych pliku w oknie Listy plików.
- Pytanie o wczytanie pliku po kliknięciu na niego.
6.21.04. 2023.04.01. Okno ostatnich plików zawiera także pliki otwarte w programie.
- Korekta - wczytywanie nowego pliku w oknie ostatnio otwartych obecnie otwiera plik Wody :-).
- Korekta - procedur aktualizacji wersji OffLine.
- Korekta - komunikatów o zbyt dużej ilości działek dla wersji Standard.
6.20.03. 2023.03.15. PRO 6 - Okno ostatnio zapisanych plików otwierane przy starcie Programu.
- Okno ostatnio zapisywanych plików dostępne z okna Plik.

6.11.03. 2023.02.05. Usunięto opcję aktualizacji tylko wersji głównych.
- Korekta - układu okna parametrów Programu.
- Korekta - procedur kontroli legalności oprogramowania.
6.10.03. 2023.01.15. PRO 6 - Wybór separatora kolumn dla wydruków do zbioru CSV.

6.01.01. 2023.01.06. Drobne optymalizacje kodu.
6.00.03. 2022.12.29. Wersja 2023.
- Zmiana ikony Programu.
- Optymalizacja kodu związana z ograniczeniem aktywnych licencji.
- Korekty komunikatów statystyki.
- Oficjalnie wprowadzono wersję PRO 6 z następującymi funkcjami (w nawiasach numer podwersji):
* ręczna modyfikacja dobranego zaworu bezpieczeństwa,
* wybór separatora kolumn dla wydruków do zbioru CSV (6.10.).
* okno ostatnio otwieranych i zapisywanych plików (6.20.).Do góry...
5.70.01. 2022.12.28. Zakończenie wspierania wersji 5.
- Wersja archiwalna pozbawiona została modułu aktualizacji.

5.66.07. 2022.11.22. Aktualizacja starych wersji do odpowiednich zgodnie z zakupem.
5.65.06. 2022.08.20. Informacja o nowej wersji oprogramowania wyświetlana jest tylko raz, w przypadku braku usługi "Wsparcia/aktualizacji".
- Aktualizacja zawartej w Programie Umowy licencyjnej do wersji aktualnej.
- Zmiana nagłówka Programu.
- Rozbudowa komunikatu o braku autoryzacji.
5.64.04. 2022.07.22. Informacje o usłudze "Wsparcia/aktualizacji" oprogramowania.
- Kontrola usługi "Wsparcia/aktualizacji".
5.63.01. 2022.05.14. Zmiana typów naczyń Reflex.
- Korekta - zmiany typu naczynuia wzbiorczego.
5.62.06. 2022.05.10. Zmiana procedur kontroli i korekty położenia okien.
- Wersja 2022.
- Korekta procedur autoryzacji.
5.61.04. 2021.03.15. Korekty komunikatów.
- Korekty opisów opcji.
5.60.03. 2021.02.16. Wersja 2021.
- Korekta położenia okna głównego gdy jest ono poza obszarem monitora.
- PRO5 - automatyczna korekta położenia wszystkich okien.

5.52.02. 2020.11.07. Korekta wyliczeń qs przy podaniu ręcznym sumy równoważników i zmianie typu obiektu.
5.51.06. 2020.07.26. Wersja 2020.
- Aktualizacja procedury autoryzacji, tak by była mniej wrażliwa na zmiany programowe.
   konfiguracji komputera.
- Korekta - powtarzających się ostrzeżeń przy zapisie do pliku CVS, że zbiór istnieje.
5.50.03. 2020.02.10. Zmiana danych wodomierzy B-Meters.
- Zmiana domyślnej metody doboru wodomierza z dr.Tulza na PN.
- Korekta - obliczeń doboru wodomierza wg metody dr.Tulza.
- Korekta - wydruku doboru wodomierzy.

5.42.03. 2019.09.09. Zmiana procedur obliczania mocy podgrzewu c.w.u. na podstawie wielkości bufora.
- Dodanie pola powierzchni obiektu w celu wyliczania zapotrzebowania c.w.u. wg Rozporządzenia 2014.
- Korekta inicjacji typu normy do obliczęń c.w.u. oraz typu budynku.
5.41.06. 2019.05.31. Wersja 2019.
- Dodanie podpowiedzi w oknie obliczenia mocy podgrzewaczy c.w.u.
- Korekta błędu odczytywania zbiorów.
5.40.14. 2018.10.01. PRO5 - normatywne zapotrzebowanie na c.w.u. podzielono wg różnych aktów normatywnych.
- Dodanie infomacji o licencji OnLine i OffLine.
- Poprawa inicjowania Programu do pracy bez internetu.
- Dodanie infomacji o licencji OnLine i OffLine.
- Standard - likwidacja 2 uciążliwych okien przy starcie aplikacji.

5.31.07. 2018.01.02. Zmiana kodu i rezygnacja z kompresji wewnętrznej zbioru.
- Drobne optymalizacje zmniejszające ilość fałszywych alarmów antywirusowych.
- Aktualizacja do roku 2018.
5.30.02. 2017.09.24. Aktualizacja procedur generowania ID komputera.

5.23.04. 2017.09.20. Zmiana kodu (aktualizacja bibliotek do INDY 10) celem zmniejszenia ilości
   fałszywych alarmów zgłaszanych przez programy Antywirusowe.
- PRO5 - przelicznik [mm] deszczu na [dm3/s*ha].
5.22.04. 2017.06.24. Sprawność akumulacji c.w.u. poszerzono do 97%.
- Moce średnie i maksymalne dla c.w.u. ujmują stałą (a nie zmienną jak dotychczas) wartość strat ciepła systemu.
- Informacja o istnieniu zbioru tekstowego z danymi działek / obliczeń.
- W wersji Standard usunięcie wyświetlanego w czasie startu komunikatu o czasie wyświetlania dymków.
5.21.04. 2017.02.05. PRO5 - współczynnik zmniejszający strumień maksymalny przy doborze wodomierzy.
- Zmiana nazwy karty z "TXT/opis" na "Wydruku TXT".
- Wersja 2017.
- Korekty literówek.
- Korekta doboru wodomierza.
5.20.05. 2015.12.20. Zmiany doboru wodomierzy wg dyrektywy MID.
- PRO5 - wydruki doborów wodomierzy z określeniem Q1, Q3 i Q4.
- Pozostałe wersje - wydruki z podaniem przepływu obliczeniowego.

5.13.01. 2015.11.08. Drobne zmiany wyglądu.
5.12.03. 2015.11.07. Korekta - obliczeń metodą podawania przyborów dodatkowych (przy jednym przyborze).
- Doprecyzowanie postanowień umowy licencyjnej w zakresie udostępniania Oprogramowania.
- Zablokowano możliwość rozciągania okien myszką.
- Korekta - wczytywania starych zbiorów.
5.11.06. 2015.11.05. PRO5 - korekta obliczenia pojemności bufora c.w.u.
- Zmiana nazwy zakładki "Kształtki" na "Opory".
- Zmiana opcji hydrantowych (wysokość budynku, strumień) z właściwości działki na globalne.
- Korekta - wczytywania zbioru.
5.10.06. 2014.10.28. PRO5 - obliczenia pojemności bufora c.w.u.
- Korekta - wczytywania typu budynku ze zbioru.

5.04.03. 2014.08.18. PRO5 - podwójny klik w opór działki otwiera okno kształtek i długości.
- Klawisz TXT w głównym oknie pozwala także na wygenerowanie doboru wodomierza.
5.03.02. 2014.07.23. Przeniesienie okna doboru zaworów bezpieczeństwa do okna przyborów.
- Przeniesienie okna doboru mocy wymiennika c.w.u. do okna przyborów.
- Korekta - złej inicjacji danych.
5.02.02. 2014.07.17. PRO5 - obliczenia Stacji Uzdatniania Wody.
- Przeniesienie okna doboru naczyń wzbiorczych do okna przyborów.
5.01.07. 2014.07.14. Wprowadzenie nowej wersji z licencjami PRO 5:
* Możliwość doboru zarówno naczyń wzbiorczych Flamco jak i Reflex.
* Możliwość doboru zarówno wodomierzy BMeters jak i Apator.
* Możliwość w przyszłości rozszerzenia katalogu wodomierzy i naczyń wzbiorczych.
* Dobór wodomierzy zarówno wg PN-B-01706 jak i wg metody dr. Tuza.
- Wydruk zapotrzebowania na ciepło do podgrzewu c.w.u. ujmuje także współczynnik Kh.Do góry...

4.42.03. 2014.05.31. Korekta procedur mailowych.
4.42.03. 2014.05.31. Korekta procedur mailowych.
- Korekta - błąd przy zmianie temperatury wody zimnej z klawiatury.
4.41.05. 2014.01.06. Nowe procedury generowania kodu instalacji.
- Wersja tymczasowa przypomina o zakupie licencji na 15 dni przed końcem okresu.
4.40.04. 2014.01.02. Wynik działań Kalkulatora można uzyskać także przez ENTER.
- Przy zmianie wersji programy autoryzowane kluczem już nie kontrolują wersji.

4.33.10. 2013.11.25. Korekty - wyglądu okien.
- Zmiana procedury kontroli poprawności wpisywania liczb ułamkowych.
4.32.04. 2013.05.26. PRO4 - dodano opcję automatycznej aktualizacji - bez pytania o potwierdzenie.
- przełącznik linii komend BEZAKT - wyłączający automatyczną aktualizację.
4.31.06. 2013.05.12. Korekta procedur kontaktowych.
- PRO4 - Nowe okno obliczeń kanalizacji deszczowej - wymaganej retencji.
- PRO4 - Korekta identyfikacji licencji.
- Korekty klawisza TAB oraz literówek.
4.30.03. 2013.03.13. Zmiana czasu wyświetlania podpowiedzi z 2.5 na 30s.
- Część podpowiedzi zmieniono na wielolinijkowe.
- PRO4 - Czas wyświetlania podpowiedzi można definiować.
- Zmiana czcionki części opisów i jej ujednolicenie.

4.22.11. 2013.01.18. Zmiana sposobu przeprowadzania aktualizacji.
- Kontrola poprawności przeprowadzenia aktualizacji.
- Zmiana miejsca przechowywania danych statystycznych.
4.21.05. 2012.11.24. Ujednolicenie wzoru do obliczeń Ro wody.
- Zmiana lokalizacji plików tymczasowych przy aktualizacji.
- Korekta - zapamiętywania wielkości strumieni wprowadzonych ręcznie.
- Korekta - obliczeń naczynia przeponowego cwu.
- Korekta - wydruku obliczeń naczynia przeponowego.
- Korekta - błędu przy wpisywaniu 'z ręki' temperatury c.w.u.
4.20.05. 2012.09.19. Możliwość wysyłania wiadomości spersonalizowanych do konkretnego użytkownika Programu.
- Okno kształtek jest wyłączane gdy opory dla danego materiału rur są przyjmowane jako % od oporów liniowych.
- Dla klawiszy szybkiego dostępu do zapisu i odczytu zmieniono pomoc - by uniknąć niejasności z wersjami
   niższymi od PRO-3.
- Zaktualizowano procedury wczytujące zbiory w wersji v2.
- Korekta - obliczania przepływu dla wody ogólnej i jednego WC.
- Korekta - aktualizacji programu.

4.13.03. 2012.08.29. Korekta - wyświetlania " przy wodomierzu, i danych rury dodatkowej.
4.12.12. 2012.08.06. Zmiana nazwy klawisza i okna "Szczegóły" na "Elementy".
- Zmiana domyślnego typu obliczeń na "Zmienna prędkość".
- Zmiana domyślnego oporu maksymalnego na 1000Pa.
- Zmiana nazwy "działka" na "odcinek".
- Współpraca z serwerem FTP.
- Korekta - wielkości okna głównego po zmniejszeniu.
- Korekta - błędu wczytania zbioru po nieudanej próbie otwarcia zbioru uszkodzonego.
- Korekta - inicjacji Programu - współpracy z serwerem Bilanu.
4.11.09. 2012.02.23. Automatyczne otwieranie starszych plików w starej wersji Programu.
- Korekta wydruków obliczeń zaworów bezpieczeństwa.
4.10.09. 2011.11.28. PRO 4:
* Odtworzenie stanu okien Programu przy jego uruchomieniu.
* Dodatkowe przyciski "Zapisz" i "Otwórz" w Oknie Głównym.
* Nowy klawisz "Nowa działka" w Oknie Głównym.
- Zmiana wydruku obliczeń zaworu bezpieczeństwa.
- Korekta - wyboru opcji liczenia dla przyborów o q>0.5l/s

4.02.08. 2011.07.27. Usprawnienie druku tabel.
- Przy pierwszym uruchomieniu Programu można zrezygnować z inicjacji ustawień.
- Korekta - procedury aktualizacji czasu systemowego.
4.01.08. 2011.06.20. Wprowadzenie nowej wersji z licencjami PRO 4:
* Możliwość bezpośredniego drukowania tabel.
* Dwa style wydruku - prosty i kolorowy.
* Eksport tabel do formatu RTF.
* Opcja Undo do 100 poziomów.
- PRO - Po wyeksportowaniu tabeli jest ona otwierana w domyślnym programie.Do góry...

3.42.01. 2011.06.10. Korekta - wyliczania strumienia dla 1 przyboru, i przyborów o Q>0.5.
3.41.07. 2011.05.31. Okno informacyjne o zapisie danych tekstowych.
- Kilka dodatkowych podpowiedzi.
- Korekta procedury startowej.
- Korekta - oporów miejscowych dla rur PEX.
- Korekta - przy starcie błędnie była wybrana opcja ręcznego podania strumienia.
- Korekta - zapisu zbioru Backupu, gdy wczytano zbiór tekstowy.
3.40.08. 2011.03.04. Opcja UNDO.
* Standard, Pro2 - jeden poziom,
* Pro3 - do 15 poziomów.
  Ilość poziomów jest regulowana, by nie obciążać pamięci.
  Zmiana ilości poziomów wymaga restartu Programu.
- Dodano kilka podpowiedzi.
- Korekta - wymiaru okien dla interfejsu Aqua.

3.33.03. 2011.02.09. Opcja zapisu kopii zbioru danych.
- PRO3 - Możliwość wyboru poziomu zachowywania kopii - albo 1 albo 6 kolejnych zbiorów.
- Korekta - błędu procedury autoryzacji.
- Korekta - błędu procedury mailowej.
3.32.03. 2011.01.21. Możliwość ustawienia stanu okna "Zawsze na wierzchu".
- PRO3 - opcja "Zawsze na wierzchu" jest dostępna dla Wszystkich okien Programu.
- W oknie aktualizacji pokazana jest informacja o numerze wersji aktualnie uruchomionej.
- Korekta - klawisza TAB.
3.31.07. 2011.01.10. Zmiana wyglądu klawisza "Przelicz" na bardziej charakterystyczny.
- Uaktywniono opcję wprowadzania jedynie przyborów dodatkowych. Na razie w jednym ciągu.
- Zrezygnowano z działki "Koniec" - zamiast tego w przypadku wybrania wprowadzania działek od końca
  działka początkowa ma zmienioną nazwę na "Koniec" - co jest bardziej czytelne.
- Korekta - inicjacji danych początkowych.
- Korekta - literówek.
- Korekta - wczytywania i inicjacji pola "działka poprzednia".
3.30.05. 2010.12.29. Opcja wyboru do dalszych obliczeń rury wprowadzonej ręcznie.
- Opór dodatkowy można podawać zamiennie jako dzeta lub w Pascalach.
- Korekta - przy zapisie zbioru nazwa domyślna to nazwa ostatnio OTWARTEGO zbioru, a nie zapisanego.
- Korekta - okna Pliku - dawało się skalować.
- Korekta - zachowywania ustawień obliczeń w pliku danych.
- Korekta - przyjmowania domyślnych zamiast wczytywania ustaleń ogólnych ze zbioru.

3.23.04. 2010.11.25. Po zmianie strumienia, jeśli wybrano opcję doboru wymiennika wg strumienia
  następuje jego przeliczenie.
- Przeniesienie opcji okien informacyjnych etc do danych Programu a nie pliku.
- Korekta - okno ilości osób uniemożliwia wprowadzanie ilości ujemnej.
- Korekta - okno zaworu bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych - uniemożliwia wprowadzanie ilości ujemnej.
- Korekta - w tabeli działek przywrócono możliwość wyboru działki.
- Korekta - w tabeli działek można wybrać także pierwszą działkę.
3.22.06. 2010.11.12. Informacja o typie aktualizacji, zapisu bezpieczeństwa i jego czasu jest zapisywana
  do danych Programu a nie do zbioru danych.
- Na serwerze przechowywane są dwie wersje plików - aktualna, i ostatnia stabilna.
  Dzięki temu opcja aktualizacji tylko wersji głównych aktualizuje je do stabilnej.
- Przy pierszym uruchomieniu Program aktualizuje skojarzenia oraz linki.
- Klawisz zmiany klucza OFF-LINE.
- Ograniczenie wprowadzanych znaków w oknach z możliwością przewijania wartości jedynie do cyfr.
- Wraz z danymi statystycznymi wyświetlana jest informacja o posiadanej licencji.
- Korekta - procedur aktywacji OFF-LINE.
3.21.07. 2010.10.18. Możliwość wybrania jednostki oporu: Pascal, kilo pascal i metr słupa wody.
- Przy aktualizacji Program może wykonywać kopie archiwalne poprzednich wersji.
- Korekta - uniemożliwiono wprowadzanie ujemnej ilości kształtek.
- Korekta - akceptacji ułamków dziesiętnych po wywołaniu kalkulatora.
- Korekta - kalkulatora.
3.20.06. 2010.09.28. PRO3:
* Opcja wprowadzania jedynie przyborów bezpośrednio podłączonych do działki.
* Opcja wprowadzania instalacji od przyłącza do odbiorników, lub główny ciąg od odbiorników do przyłącza.
* Przy przeliczaniu oporów instalacji dokonywana jest także aktualizacja strumieni.
- Okno wyboru że działka jest na wysokości powyżej 25m zduplikowano w karcie hydrantów.
- Pasek postępu przy przeliczaniu zbioru.
- Korekta - błąd przy aktualizacji ręcznej, uniemożliwiający jej przeprowadzenie.

3.10.06. 2010.09.17. PRO3 - Uaktywnienie opcji obliczeń z ograniczeniem oporu maksymalnego instalacji.
- Przy zmianie działki następuje:
 * aktulizacja oporów działek bezpośrednio związanych z działką edytowaną.
 * wyszukanie działki o maksymalnym oporze i częściowa aktualizacja oporu instalacji.
- Dodano hydrant HP33 występujący w Rozporządzeniu Dz.U.109.0769. z dnia 7.06.2010.
- Korekta paragrafów i opisów w pomocy dla hydrantów zgodnie z rozporządzeniem jw.
- Zmiana opisu opcji budynku wysokiego by informowała że odnosi się ona do DANEJ DZIAŁKI.

3.03.06. 2010.09.11. Różne nagłówki okna głównego dla różnych wersji.
- Tytuł okna głównego zawiera nazwę aktualnie otwartego zbioru.
- Program otwarty z kartoteki tymczasowej prosi o zainstalowanie w kartotece docelowej i się zamyka.
- Kontrola numeru wersji na serwerze zdalnym. Gdy jest on STARSZY od wersji posiadanej,
   nie jest dokonywana aktualizacja.
- Okna informacyjne przy przyciskach.
- PRO3 - Możliwość włączenia okna zapisu przy zamykaniu Programu.
- Korekta - błąd Programu po wybraniu jako działki poprzedniej - początku.
- Korekta - po przeliczeniach Program nie aktualizował arkusza działek.
- Korekta - okna informacyjnego przeliczenia.
- Korekta - literówek w podpowiedziach w dymkach.
3.02.07. 2010.08.28. Ujęcie w tabeli działek typu wody.
- Nowa zakładka "Opcje edycji".
- Opcja wyłączenia okien informacyjnych.
- Aktualizacja typoszeregu naczyń Reflex.
- PRO3 - Opcja zmiany aktywnej działki w oknie Działek pojedynczym kliknięciem.
- Korekta - autoryzacji.
- Korekta - okien autoryzacji kluczem.
- Korekta - kolejności TAB w oknie opcji.
3.01.11. 2010.08.05. Nowe operacje na typach instalacji:
- Nowy format pliku danych.
- Z arkusza działek usunięto temperaturę - jest ona jedna dla całego zbioru.
- Zapamiętywanie stanu także okna opcji.
- Wprowadzenie wersji PRO3:
* Możliwość doczytania danych z pliku do danych w pamięci.
* Filtrowanie działek wg typów instalacji.
* Możliwość globalnej zmiany typu instalacji.Do góry...
2.72.01. 2012.09.11. Zmiany danych rejestracyjnych.
- Nowe procedury wewnętrzne.

2.71.03. 2010.08.28. Korekta - literówki w generowanych wydrukach.
- Korekta - przejścia do okna tekstowego po wygenerowaniu wydruku.
2.70.08. 2010.08.05. Opcja autoryzacji lokalnej - bez konieczności łączenia co pewien czas z internetem.
- Korekta - po zmianie danych następuje aktualizacja arkusza zbiorczego działek.
- Korekta - zapisu do zbioru tekstowego.

2.61.07. 2010.07.13. Dodanie okna OPCJE - a co się z tym wiąże zmiana pozostałych okien.
- Zmiana okna Głównego - usunięcie zakładek Konfiguracja i Parametry.
- Zmiana okna Przyborów - usunięcie zakładek TXT, Działki, O...
- Zmiana okna Plik - usunięcie okna wyboru opcji zapisu Backup.
- Korekta - błąd dzielenia przez 0 przy wyczyszczeniu pola ilości naczyń wzbiorczych.
- Korekta - błąd dzielenia przez 0 przy wyczyszczeniu pola ilości zaworów bezpieczeństwa.
- Korekta - błąd niezapamiętywania średnicy dobranej ręcznie.
2.60.03. 2010.06.05. Zmiana okna Plik.
- W oknie Pliku możliwość wybrania nowego - czystego - zestawu danych.
- Korekta - brak możliwości wybrania działki =początkowej= jako pierwszej.
- Korekta - aktualizacja powiązania "Skąd" po wykasowaniu działki.
- Korekta - obliczania oporu maksymalnego przy przeliczaniu całości.

2.54.01. 2010.05.20. Usunięcie klawiszy TXT - już niepotrzebnych gdy dane działek są w tabeli.
- W oknie tabeli działek:
* można wykonywać operacje kopiowania, dodawania nowych i kasowania działek.
* zmieniono nazwę klawisza "Zapisz" na "Export".
* aktywna działka jest wyróżniona.
2.53.03. 2010.05.20. Temperatury wody są obecnie zmiennymi globalnymi.
- Podwójne kliknięcie na tabeli działek (okno "Szczegóły") zmienia aktywną działkę.
- Przy określaniu przepływu sekundowego dla wody ciepłej nie są brane informacje o hydrantach.
- Przybory o qn>0.5 do wzorów oddzielnie są określane dla wody zimnej i ciepłej.
- Korekta - zmiany typu wody na "ogólny" po wczytaniu kolejnej działki.
- Korekta - braku zmiany rur w oknie ręcznego wyboru średnicy po wczytaniu kolejnej działki.
- Korekta - doboru najmniejszej średnicy w przypadku gdy była wybrana średnica ręcznie,
   a nastąpiła zmiana materiału. To samo miało miejsce przy wczytaniu kolejnej działki.
2.52.03. 2010.04.16. Dane działek są obecnie automatycznie zapisywane do arkusza - celem łatwego przeglądania.
- Zapis danych działek odbywa się do zbioru "CSV".
2.51.03. 2010.03.24. Dla hydrantów przyjmowana jest jednoczesność zgodnie z Rozporządzeniem.
- Przy kopiowaniu działki nowa działka ma nową nazwę, i początek w działce macierzystej.
- PRO - przy doborze hydrantow pomoc w postaci cytatów z Rozporządzenia.
2.50.12. 2010.03.03. Zapis wyników do zbioru tekstowego.
- Korekta procedury aktualizacji.
- Dodatkowa kontrola dostępności serwera aktualizacji przed ściąganiem zbioru uaktualnień,
  celem wyeliminowania zawieszania się Programu przy awarii Internetu ale pracującej sieci wewnętrznej.
- Zmiana procedury kontroli legalności na bardziej liberalną.
- Korekta błędu aktualizacji przy wywołaniu ręcznym - plik był zapisywany w aktualnym katalogu.

2.45.10. 2010.02.10. Dane statystyczne.
- Korekty okna i procedur startowych.
- Skrócenie czasu uruchamiania Programu.
2.44.6. 2010.01.17. Korekty wczytywania zbioru tekstowego.
- Poprawa tworzenia kopii zapasowej.
- Poprawki stylistyczne.
2.43.7. 2009.12.03. Korekty wyglądu.
- Zmiana procedur weryfikacji Użytkownika.
- Usunięto okno z informacją o błędzie ściągania informacji aktualizacyjnych.
- Okno przeliczania wzbogacono o opcję wybrania metody przeliczania.
- Dostosowanie do nowych ustawień Neostrady.
2.42.4. 2009.10.16. Możliwość zmniejszenia głównego okna o połowę.
- Zmiana zakresu obliczeń izolacji:
* temperatura otoczenia od -20 do +50 oC,
* grubość izolacji od 0 do 120mm.
- Poszerzenie katalogu rur o PEX.
- Korekta działania klawiszu w oknie doboru naczynia wzbiorczego.
- Okno "O..." wzbogacono o treść umowy licencyjnej.
2.41. 7. 2009.10.04. Rozszerzenie informacji generowanej dla wodomierza o typ dobranego przewodu.
- Opcja otwarcia okna z zapisanym tekstem po jego wygenerowaniu.
- Informacja że wzory dla szpitali i szkół są przyjmowane wg normy DIN.
- Równocześnie z wygenerowaniem zapisu do pola TXT, opis jest zapisywany w schowku.
- Poprawki wyglądu okien.
2.40.7. 2009.09.06. Obliczenia przepływu w kanalizacji.
- Poprawka wzoru dla qs szpitali.
- Moc dla c.w.u. sekundowa jest liczona dla każdej zmiany qa.
- Po wybraniu skojarzenia zbiorów "wod" z Programem, zbiory te będa automatycznie otwierane po ich kliknięciu.

2.33.6. 2009.08.24. Dobór naczynia wzbiorczego.
- Dobór zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza zasobnikowego c.w.u.
- Dodano wzory na przepływy sekundowe dla Szpitali i szkół.
- Tabela rur została poszerzona o PERT-AL-PERT.
2.32.6. 2009.08.17. Przy klonowaniu jako działka wcześniejsza jest podawana działka aktualna.
- Drobne poprawki stylistyczne.
- Poprawki zapisu danych tekstowych.
- Poprawa kolejności przechodzenia między polami klawiszem TAB.
2.31.5. 2009.08.06. Obliczenia izolacji.
- Korekty nazw klawiszy.
- Drobne poprawki.
- PRO - Możliwość obliczeń izolacji metodą iteracyjną.
2.30.6. 2009.07.24. Obliczenia mocy cieplnej na podgrzewu wody.
- Zapis danych do zbioru tekstowego - do wymiany między wersjami.
- Przy zmianie wersji danych - stara wersja Programu jest zapisywana pod inną nazwą celem umożliwienia konwersji.

2.21.1. 2009.07.19. Zapamiętanie zarówno temperatury wody zimnej jak i ciepłej.
2.20.7. 2009.06.23. Obliczenia hydrauliczne dla całego zładu.
- Poprawki obliczeń dla ręcznego wprowadzenia przepływu.

2.12.7. 2009.05.31. Dobór średnic wg 3 różnych strategii.
- Zmiana okna doboru średnic. Obecnie ujmuje 8 różnych typoszeregów rur.
- Wyliczenie sumy strat dla danego odcinka od początku ścieżki.
- Wyliczenie maksymalnej straty ciśnienia .
2.11.6. 2009.05.21. Dodano pole następstwa działek.
- Przygotowanie do obliczania hydrauliki instalacja.
- Przycisk ręcznej aktualizacji Programu.
- Poprawa zapisu do zbioru - zmiana rozszerzenia.
- Blokowanie zmiany średnicy i wyliczenia strumieni.
2.10.7. 2009.05.15. Reorganizacja okien, wprowadzenie zakładek.
- Dodano kalkulator.
- Kalkulator można wywołać także klikając dwukrotnie w niektóre okna - wówczas
wynik obliczeń jest wstawiany do danego pola.

2.02.1. 2009.05.01. Plik konfiguracji z zapisem położenia oknie Programu.
2.01.2. 2009.04.28. Podział Programu na wersję zwykłą i PRO.
- Zapis danych.
PRO - do 3000 pomieszczeń.
STD - do 25 pomieszczeń.
- Nowy Ekran powitalny.
Do góry...
1.62. 7. 2009.04.22. Możliwość zdefiniowania hydrantów - do doboru wodomierza.
- Kontrola wprowadzanych danych.
- Poszerzony zakres zapisywanych informacji przy doborze wodomierza.
1.61.4. 2009.04.07. Dodanie do zapisu opisu działki.
- Przy zapisie pojawia się okno do zapisu opisu działki z możliwością zaniechania zapisu.
1.60.6. 2009.03.26. Okno zapisu wyników wyodrębniono poza okno główne.
- Dla rur stalowych i miedzianych opór miejscowy przyjmowany jako 30% oporów liniowych.
- Poprawa zapisu dla wody zimnej i ciepłej.
- Nowe okno STAN umożliwiające wywołąnie okien kształtek, przyborów i zapisu.

1.52.4. 2009.03.17. Możliwy zapis jednocześnie dla wody zimnej i ciepłej.
- Poprawa zmiany temperatury wody.
1.51.4. 2009.03.13. Wieloliniowa informacja o zmianach.
- Uporządkowanie kolejności przejścia w oknach tabulatorem.
- Poprawa zapisu - długość nie jest łączona z nazwą odcinka.
- Zapis ujmuje także przybory.
1.50.10. 2009.02.14. Automatyczna aktualizacja przez Internet.
- możliwość rezygnacji z aktualizacji.
- okno "O..." z linkiem do strony BILAN oraz mailem.
- Oznaczenia także średnic nominalnych dla rur stalowych.
- Brak okna powitalnego - Program od razu uruchamia okno obliczeń.

1.11.2. 2008.12.10. Zliczanie sumy oporów.
- Liczenie oporów całkowitych - liniowych i miejscowych.
1.10.3. 2003.12.12. Dodano do zapisu "Dzety", "opis przyboru/pomieszcenia" i długość.
- Obliczenia współczynnika oporów miejscowych.

1.06.4. 2003.08.06. Automatyczny dobór średnicy - prędkość mniejsza od 1m/s,
- Zawory czerpalne osobno na ciepłą i zimną wodę.
1.05.4. 2002.09.10. Dodano zapis.
1.04.4. 2002.01.28. Obliczenia wodomierza.
1.03.4. 2000.06.06. Arkusz z tabelą przyborów.--- WERSJE FREEWARE ---Do góry...
3.72.2. 2017.10.14. Aktualizacja antywirusowa kodu.
3.71.2. 2017.10.05. Aktualizacja antywirusowa kodu.
3.70.2. 2017.09.24. Wersja 2018 - rekompilacja z aktualizacją kodu.
- Przedłużenie ważności wersji do 2019.01.01.
- Rezygnacja z generowania ID komputera.

3.61.1. 2017.07.22. Zmiana kodu (aktualizacja bibliotek do INDY 10) celem zmniejszenia ilości
   fałszywych alarmów zgłaszanych przez programy Antywirusowe.
3.60.4. 2017.07.21. Wersja 2017 - rekompilacja z aktualizacją kodu.
3.60.1. 2015.12.26. Wersja 2016 - z informacją o zakończeniu wsparcia.

3.51.1. 2014.09.11. Okno startowe z informacją o Bilan HVAC.
3.50.1. 2014.06.15. Light - możliwośc wyboru producenta wodomierzy.
    Domyślny producent zmieniony został na BMeters.

3.40.3. 2014.05.08. Wynik działań Kalkulatora można uzyskać także przez ENTER.
    Zmiana treści umowy licencyjnej.

3.32.4. 2013.11.12. Korekta uruchomienia wersji pełnej.
3.31.2. 2013.01.29. Usunięto moduł zakupowy.
3.30.6. 2012.12.29. Zmiana modułu cennika.
    Korekta aktualizacji średnic po zmienie typu rur.
3.30.1. 2012.11.10. Kontrola czy na dysku jest wersja pełna - i ew. uruchomienie tej wersji.

3.23.3. 2012.11.09. Korekta wczytywania zbioru konfiguracyjnego.
3.22.15.2012.08.26. Korekta procedur zakupowych.
3.22.9. 2012.03.29. Korekta okna informującego o poprawności kodu wersji Light.
3.22.5. 2012.03.10. Kontrola poprawności kartoteki Programu.
3.21.1. 2012.02.05. Kontrola poprawności wprowadzenia kodu wersji Light.
3.20.1. 2012.01.19. Zmiana nazwy na Woda 2012 Simple.

3.10.1. 2012.01.01. Zmiana układu okna.
    Dodanie opcji przeliczania oporów i dzety.
    Wersja 2012

3.02.1. 2011.12.08. Korekta kontroli wersji Light.
3.01.1. 2011.08.08. Light:
    * Dodatkowe wzory do obliczeń strumienia dla szkół i szpitali,
    * Uwzględnienie w obliczeniach hydrantów.
    - Zmiana okna Programu.

2.11.7. 2011.07.28. Korekty procedur on-line.
2.11.1. 2011.07.09. Poprawa współpracy z kontem Gościa.
2.10.5. 2011.02.12. Korekta procedur inicjacji - pojawiał się błąd na niektórych komputerach.
2.10.2. 2011.01.11. Zmiana nazwy na 2011.
2.10.1. 2011.01.09. LIGHT - opcja OKNO NA WIERZCHU.
    LIGHT - możliwość zmiany rozmiaru okna do części podstawowej.
    Zmiana cen i aktualizacja modułu cennika.

2.03.7. 2010.11.10. Zmiana cen i aktualizacja modułu cennika.
2.03.1. 2010.10.05. Pasek postępu przy aktualziacji zbioru.
2.02.5. 2010.09.17. Korekta formularza zakupowego.
2.02.4. 2010.09.08. Dostosowanie do nowej wersji programu PRO.
2.02.3. 2010.08.14. Korekta daty zgodnie z zegarami internetowymi.
    Przystosowanie do legalizacji wersji 3.
2.01.3. 2010.06.23. Korekta określenia prędkości w rurach oraz opisów strumieni.
    Pomoc przy polach prędkości.
2.01.2. 2010.03.07. Zmiana wyglądu Programu - obecnie nawiązuje do wersji pełnej.
    Zmiana nazwy na "Woda 2010".
    Light:
      - zapamiętanie sposobu doboru średnicy i parametrów.
      - okno obliczeń dla dowolnej średnicy.

1.42.13. 2010.03.06. Zmiana cennika.
1.42.10. 2010.01.27. Korekta procedur wyliczania ceny wersji pełnych.
1.42.1. 2009.12.01. Wersja dostosowana do zmiany portów Neostrady.
1.41.2. 2009.10.16. Okno "O..." wzbogacno o treść umowy licencjnej.
1.41.1. 2009.10.07. Okno zakupu wersji pełnych.
1.40.6. 2009.09.02. Zmiana procedury autoaktualizacji.
1.40.1. 2009.08.09. Dostępna wersja komercyjna Light.

1.32.1. 2009.07.28. Poszerzono informacje o błędach.
1.31.7. 2009.06.02. Dodano kalkulator. Kalkulator można wywołać klikając dwukrotnie w niektóre okna
- wówczas wynik obliczeń jest wstawiany do danego pola
1.30.2. 2009.05.04. Plik konfiguracji z zapisem położenia oknie Programu.

1.24.3. 2009.04.28. Nowy ekran powitalny.
1.23.2. 2009.04.15. Kontrola wprowadzanych danych.
1.22.2. 2009.03.24. Odnośnik do okna z możliwościami pełnej wersji Programu.
1.21.16. 2009.03.23. Poszerzenie informacji o cennik.
1.21.10. 2009.02.22. Drobne poprawki.
1.21.8. 2009.01.23. Automatyczna aktualizacja.
1.21.7. 2009.01.18. Odnośnik do strony WWW oraz mail.
1.21.6. 2009.01.17. Półautomatyczna aktualizacja.
1.21.5. 2009.01.11. Pierwsza wersja darmowa dla Windows.

CENNIK