Programy instalacyjne

Ogrzewanie.
Powietrze
Woda


Opis programu Ogrzewanie.

Okno główne
Konfiguracja
Opcje obliczeń
Rury
Zawory regulacyjne - Kv
Izolacja
Naczynie wzbiorcze
Zawór bezpieczeństwa
Kształtki
Powierzchnie KNR
Zapis/odczyt


Oceń nas

Oceń Nas
i zapisz się na newsletter.

Pomoc do programów - FAQ

FAQ dla Wody i Ogrzewania

Zadania szkoleniowe

Szkolenie Powietrze i Woda

Opis programu Ogrzewanie

Okno główne.


Program działa w oparciu o dwa podstawowe okna:
- okno główne - opisane w tym miejscu,
- okno szczegółów - opisane niżej.
W oknie głównym wsytępuje zawsze widoczna zakładka danych podstawowych:
- moc działki,
- strumień czynnika płynącego w rurach,
- informacja o przyjętej gęstości wody - wyliczonej z jej temperatury.
Kolejne pola to:
- nazwa aktualnej działki,
- nazwa poprzedniej działki - której strumień jest sumowany z przyborami podłączonymi bezpośrednio do aktualnej.

Przyciski:
- Przelicz - przeliczane są wszystkie ścieżki zgodnie z zapisami "działek poprzednich".
- Szczegóły - otwiera lub zamyka okno szczegółów,
- TXT - zapis danych z aktualnie otwartej zakładki do pól tekstowych i schowka,
- Zapis/odczyt - otwiera lub zamyka okno zapisu do pliku i dodania kolejnych działek,
- Koniec - koniec pracy z programem.

Konfiguracja - Opcje 1.
Pierwsze pola to temperatury zasilania i powrotu w instalacji.
Chropowatość rur - Program zmienia ją automatycznie po zmianie typoszeregu rur. Istnieje jednak możliwość jej ręcznej modyfikacji.
Zmiana typu czynnika umożliwia przeprowadzenie obliczeń także dla glikoli.
Okno z parametrami ogrzewania umożliwia szybką zmianę temperatur zasilania i powrotu na typowe - bez czasochłonnego wpisywania ich do okien powyżej.
Jednostki mocy wpływają na format wyświetlania mocy w oknie podstawowym - nie zmianiają jednak żadnych wyników, gdyż Program cały czas operuje na Watach.


Konfiguracja - Opcje 2.


Okno to służy do wybrania metody wg której Program określa średnicę przewodów.
Możliwe opcje to:
- opór maksymalny liniowy - w Paskalach na metr,
- prędkość maksymalna - niezależna od średnicy,
- prędkość maksymalna zmienna - określona oddzielnie dla 4 zakresów średnic.
Dodatkowo w oknie tym wyświetlany jest wyliczony opór całej instalacji.


Rury.


Program dobiera średnice przewodów automatycznie, wg kryterium podanego w "opcjach".
Aby dobór był poprawny należy najpierw wybrać typoszereg rur.
Jeśli określona średnica nam nie odpowiada, można wybrać inną - wówczas pojawi się zaznaczenie w polu "wybór średnicy ręczny". Średnica taka nie będzie też dalej zmieniana.
Na dole karty wyświetlany jest opór odcinka (z ujęciem jego długości i oporów miejscowych) oraz opór instalacji od początku.


Zawory regulacyjne - Kv.
Izolacja.


Program umożliwia obliczenie schłodzenia na wyliczanej działce, przy wyliczonym przepływie. W tym celu należy:
- wybrać materiał izolacji,
- wybrać temperaturę otoczenia,
- zdecydować przy jakim strumieniu liczymy straty. Jest to istotne dla obliczeń dla przewodów cyrkulacyjnych,
  w których przepływy wynoszą około 15% przepływu sekundolwego w instalacji c.w.u.
W wersji PRO istnieje dodatkowo możliwość włączenia opcji liczenia iteracyjnego - tj. metodą kolejnych przybliżeń. Jest to metoda dokładniejsza, jednak dla dużych zładów długotrwała, zaś w zastosowaniach inżynierskich różnice nie są duże.
W przypadku liczenia całych zładów Program jako temperaturę zasilania przyjmuje temperatury wody wypływającej z poprzedniej działki.


Naczynie wzbiorcze.


W tym oknie istnieje możliwość obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego, niezbędnego do zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia przy podgrzewie.
Jako dane wejściowe należy podać pojemność kotła, grzejników oraz rur, ciśnienie statyczne oraz ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Dla podanej ilości naczyń Program określi ich typ i minimalną pojemność.
Kompletne obliczenia zgodne z wymaganiami UDT dostępne są po kliknięciu na przycisk TXT - w oknie tekstowym.


Zawór bezpieczeństwa.


W tym oknie istnieje możliwość obliczenia zaworu bezpieczeństwa, niezbędnego do zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia przy podgrzewie.
Jako dane wejściowe należy podać moc kotła i ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Program wykonuje obliczenia zarówno dla wody jak i dla pary - gdyż woda wrząc przechodzi w parę, i to dla takiego czynnika powinno się wykonywać obliczenia.
Należy także wybrać typoszereg zaworów.
Dla podanej ilości zaworów Program określi ich minimalną średnicę.
Kompletne obliczenia zgodne z wymaganiami UDT dostępne są po kliknięciu na przycisk TXT - w oknie tekstowym.


Kształtki.


Dla rur z tworzyw sztucznych Program wylicza opory miejscowe w oparciu o ilość kształtek i ich współczynniki oporów miejscowych. Dla pozostałych przewodów straty miejscowe są przyjmowane jako 30% oporów liniowych.
Dodatkowo w tym oknie można podać długość działki.


Powierzchnie wg KNR.


Dla rur stalowych konieczne przy opracowywaniu kosztorysów i przedmiarów jest określenie ich powierzchni (z podziałem na rury o średnicy zewnętrznej do 60mm i większe). Z tym związane są nakłądy na czyszczeie rur i malowanie.
Moduł ten jednocześnie określa pojemność wodną przewodów - co jest przydatne przy obliczeniach naczynia wzbiorczego.


Zapis / odczyt.


Program umożliwia zapis i odczyt danych na dwa sposoby:
- do zbioru ".cie" - z zapisem dyskretnym. Zapis taki i odczyt odbywa się błyskawicznie,
  jednak jest to format specyficzny dla danej wersji Programu.
- do zbioru tekstowego ".cie_txt". Zapis taki i odczyt trwają bardzo długo, jednak jest to format służący także do wymiany
  danych między różnymi wersjami Programu.
Zaleca się normalnie wykorzystywać format dyskretny, natomiast w przypadku zmiany wersji oprogramowania wykorzystać do przenoszenia między wersjami format tekstowy.

Klawisze.
"Otwórz", "Zapisz" i "Zapisz jako" służą do operacji dyskowych.
"Skopiuj" - tworzy nową działkę, i przenosi do niej wszystkie przybory i inne ustawienia (np kształtki) z działki aktywnej.
"Dodaj nowy" - tworzy nową działkę, pustą.
"Skasuj" - kasuje aktywną działkę.

Dla ochrony pracy przed utratą w przypadku awarii zasilania Program co zadaną ilość minut dokonuje zapisu danych do zbioru "backup.cie" - w aktywnym katalogu.