Programy instalacyjne

Ogrzewanie
Powietrze.
Woda

Opis programu Powietrze.

Okno główne
Opory miejscowe
Okno podstawowe mocy
Okno mocy jawnych
Okno sumy mocy jawnych
Izolacja
Zyski przez przegrody
Masy przegród
Dane hałasu
Parametry podstawowe
Parametry mocy
Dane elewacji
Tabela mocy
Tabela działek
Zapis/odczyt

Dodatek GAZ

Oceń nas

Oceń Nas
i zapisz się na newsletter.

Przykład

Zbiór przykładowy - zapisz na dysku i otwórz w programie Powietrze.

Pomoc do programów - FAQ

FAQ dla Powietrza

Zadania szkoleniowe

Szkolenie Powietrze i Woda

Opis programu Powietrze

Program Powietrze opracowany został jako prosty kalkulator, umożliwiający w kilku krokach dobrać przewody wentylacyjne. Z czasem opcji doboru wymiarów przybyło, został także rozbudowany moduł obliczeń zysków ciepła.

Zawsze jednak będzie to program 'tekstowy'. Z powodu faktu, że autor jest zwykłym inżynierem sanitarnym, a nie programistą, a sprzedaż programu jest jedynie hobby, nie ma powodu by liczyć na to, iż w przyszłości będzie to narzędzie porównywalne z oprogramowaniem np. Carriera. Ale też cena kilkuset złotych nijak się ma do 1500$.

Program ten jest stale wykorzystywany w mojej pracowni projektowej, i wzbogacany o funkcje których przydatność zgłaszają pracownicy lub klienci. Staram się je uwzględniać na bieżąco, nie zostawiając nikogo bez pomocy. Stąd między innymi stałe aktualizacje oraz ich polityka - to znaczy że każda stara licencja działa na najnowszym programie. Nie działają nowe funkcje - ale oprogramowanie jest zawsze w wersji najnowszej, w miarę możliwości pozbawionej starych błędów.

Z opisanych powyżej faktów wynika także polityka licencyjna, i brak wersji demo. Za dużo czasu wymagałoby stworzenie sprawnego systemu kontroli i dystrybucji takich werji, przy znikomym efekcie ekonomicznym.

Okno startowe - od wersji Pro6.Okno to umożliwia wybór trybu w jakim pracować będzie Program.
Oczywiście tryb ten można w dowolnej chwili zmienić w oknie "Opcje".

Okno główne.Program działa w oparciu o 6 podstawowych okien:
- okno główne - opisane w tym miejscu,
- okno mocy,
- okno oporów miejscowych,
- okno zysków ciepła.
- okno hałasu.
- okno opcji.

W oknie głównym występuje zawsze widoczna zakładka danych podstawowych:
Dane kanałów:
- strumienia powietrza,
- wyboru typu kanału - okrągły czy prostokątny,
- wymiarów kanałów.
Wyniki obliczeń dla kanałów:
- F - pole przekroju wybranego kanału,
- dz - średnica zastępcza,
- Lambda - współczynnik lepkości,
- Re - liczba Reynoldsa.
Opory:
- dp - opór liniowy w Pa/m,
- długość kanału,
- Dzeta - bezwymiarowy współczynnik oporów miejscowych,
  wyliczany w oknie oporów lub wstawiany bezpośrednio do pola,
- suma oporów dla działki,
- opór całkowity instalacji - od początku do danej działki.
Prędkości:
- prędkość w kanale - wyliczona na podstawie strumienia i przekroju kanału.
  W przypadku wpisania w to pole prędkości - Program dla danego strumienia wyliczy
  średnicę kanału okrągłego lub szerokość kanału prostokątnego.
- ogranicz do Vmax - pole wybrane by Program przy zmianie strumienia automatycznie dopasowywał szerokość kanału tak, by nie przekroczyć zadanej prędkości.
- Vmax - prędkość maksymalna do której maj być ograniczana prędkość w kanale,
- V stała - pole wybrane by Program przy zmianie strumienia automatycznie dopasowywał szerokość kanału tak,
  by prędkość była równa maksymalnej.
Kolejne pola to:
- nazwa aktualnej działki,
- nazwa poprzedniej działki - której strumień jest sumowany z przyborami podłączonymi bezpośrednio do aktualnej.

Przyciski:
- TXT - zapis danych z aktualnie otwartej zakładki do pól tekstowych i schowka,
- Moc - otwiera lub zamyka okno mocy,
- Zyski - otwiera lub zamyka okno zysków ciepła,
- Opory - otwiera lub zamyka okno oporów miejscowych,
- Hałas - otwiera lub zamyka okno hałasu,
- Przelicz - przeliczenie oporów instalacji,
- Opcje/druk - otwiera lub zamyka okno opcji oraz podglądu tabelarycznego całości wraz z zapisem,
- Działka/pom - otwiera lub zamyka okno zapisu do pliku i dodania kolejnych działek,
- Zamknij - koniec pracy z Programem.


Opory miejscowe.W tym oknie można wprowadzić ilość i typ kształtek występujących na jednej działce. Na tej podstawie Program wyliczy współczynnik Dzeta dla wszystkich kształek, a następnie opory miejscowe.
Dla trójników występuje opcja "dopuść wartości ujemne" - ma ona zastosowanie dla trójników powrotnych, dla których dla odgałęzień może wystąpić podciśnienie, czyli właśnie ujemna wartość oporu.
Obliczenia oporów oparte jest o wzory i tabele z książki autorstwa dr. Pełech z Politechniki Wrocławskiej. Należy pamiętać o tym że praktycznie każde źródło podaje inne opory dla trójników, zaś autor tego Programu nie dysponuje aparatem badawczym by te dane weryfikować.


Okno podstawowe mocy i wilgotności.Okno Mocy składa się z dwóch części:
- części stałej - zawierającej dane podstawowe do obliczeń mocy grzewczej i chłodniczej,
- zakładek z danymi powietrza, zysków ciepła, konfiguracji obliczeń, etc.

Okno danych podstawowych:
- wilgotność względna powietrza zewnętrznego - w temperaturze tz,
- wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu - w temperaturze ti.
Po zaznaczeniu opcji przy powyższym polu mamy możliwość zadania oczekiwanej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Program wykonuje wówczas obliczenia wilgotnościowe określając wymagane osuszanie lub nawilżanie - celem uzyskania założonej wilgotności. Może się też okazać że konieczna jest korekta ilości powietrza nawiewanego - co również jest automatycznie dokonywane.

Moce.
Moce określane są w zależności od dwóch temperatur odniesienia:
- tn - temperatury nawiewu,
- ti - temperatury w pomieszczeniu.
Oznacza to że jeśli nawiewamy powietrze z zewnątrz i je uzdatniamy od -20 do +30 oC, to ilość ciepła do podgrzania tego powietrza pojawia się w oknie "tn". Zaś ilość ciepła które w tej części stanowi rzeczywisty zysk cieplny w pomieszczeniu - czyli ilość ciepła na podgrzanie powietrza od +20 (temperatury w pomieszczeniu) do +30 oC jest podana w polu "ti". Wpisanie mocy w którekolwiek pole spowoduje że Program do tej wartości dobierze ilość powietrza wentylującego.
Przycisk ZIMA - zmienia wartość temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego na wartości charakterystyczne dla okresu zimy.
Przycisk LATO - zmienia wartość temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego na wartości charakterystyczne dla okresu lata.

Powietrze.
W oknie tym podane są parametry powietrza z podziałem na "zewnętrzne", "za centralą" i "wewnętrzne".
Strefa "Zyski wilgoci" - po wybraniu opcji "Uwzględniać" - pokazuje zyski od ludzi (uzależnione od ilości pracowników w pomieszczeniu i rodzaju wykonywanej przez nich pracy - podanych w zakładce "Moc jawna".

Przycisk "Vmin" służy do doboru minimalnej ilości powiettrza która pozowoli na utrzymanie reżimu wilgotnościowego w pomieszczeniu.


Okno mocy jawnych.Zyski ciepła jawne obliczane są z podziałem na dwa okresy:
- dla godzin pracy - zdefiniowanych oddzielnie dla każdego pomieszczenia jako od-do,
- dla pozostałych godzin między 7. a 20ą.
Różnice polegają na różnej ilości osób w pomieszczeniach, mocy oświetlenia i dodatkowych źródłach ciepła, czyli pracujących komputerach, kserach etc.
Zyski przez przegrody wyliczane są w oddzielnym oknie, i od razu różnicowane na godziny doby.
Tryb pracy wykonywanej w pomieszczeniu oraz powierzchnia pomieszczenia są stałe i niezależne od godziny.
Klikając na przycisk "godzina" można podglądnąć wartości wyliczone dla każdej godziny - dla danego pomieszczenia.

Wciskając przycisk "Dodatkowe źródła ciepła" wywołuje się okno z podpowiedziami standardowych mocy urządzeń biurowych.
Wciskając przycisk "Zyski przez przegrody" wywołuje się okno obliczania zysków przez przegrody - różne dla wersji zwykłej i PRO.
Przyciski u dołu strony służą do zmiany w oknie mocy chłodniczej - i wstawieniu tam wyliczonej mocy chłodniczej dla pomieszczenia. Moc kopiowana jest do okna mocy jawnej użytecznej (Twewn/nawiew) - czyli dostarczanej wraz z powietrzem do pomieszczenia.
Dodatkowo definiuje się typ pomieszczenia - a dla każdego typu pomieszczenia jest zdefiniowane są współczynniki jednoczesności przebywania ludzi - oddzielnie do obliczeń pojedynczego pomieszczenia, i oddzielnie do obliczeń całego budynku.


Okno sumy mocy jawnych.W oknie tym można zdefiniować współczynniki jednoczesności przebywania ludzi w poszczególnych typach pomieszczeń - biura, hotele, domy towarowe, zakłady pracy. Dla każdego z typów podaje się współczynnik jaki należy przyjąć przy obliczaniu zysków ciepła w pomieszczeniach. Współczynniki do doboru źródła chłodu (tj. dla całości) podaje się w oknie opcji. Dzięki temu można otrzymać prawidłowo dobrane klimakonwektory w pokojach, a jednocześnie mniejsze źródło chłodu.


Izolacja.W oknie tym można wyliczyć jakie są straty ciepła lub chłodu na izolowanych kanałach wentylacyjnych, o wymiarze podanym w oknie głównym, przy strumieniu podanym w oknie głównym, i przy temperaturze powietrza w kanale równej temperaturze nawiewu. Temperatura otoczenia jest podawana oddzielnie - gdyż może być różna od temperatury w pomieszczeniu.
Dla wersji PRO możliwe jest policzenie metodą kolejnych przybliżeń.
Obliczenie standardowe traktuje kanał jak jeden odcinek dla którego zmiana temperatury następuje skokowo na końcu odcinka. Liczy się więc stratę ciepła, i odnosi ją do spadku temperatury na końcu odcinka.


Zyski od przegród.

Wersja PRO.


Wersja Standard.


W oknie tym podaje się podstawowe dane przegród którymi ograniczone jest pomieszczenie, z podziałem na 4 strony świata i 4 'półstrony', oraz dach. W wersji Pro istnieje możliwość zdefiniowania do 9 przegród wewnętrznych. Dla każdej z przegród podaje się powierzchnię i wartość współczynnika U. W wersji PRO dodatkowo określana jest masa przegrody celem wyliczenia akumulacji.
Wartośći współczynnika U oraz masy można wprowadzić w pole 'N' - północ, i przy pomocy klawisza "kopiuj z N w dół" przekopiować do wszystkich pozostałych pól.
Dla okien i świetlików podawany jest pojedynczy współczynnik U, oraz rodzaj szyby i jej osłona (np. szyba refleksyjna o wspólczynniku transmisji ciepła 43%, oraz osłonie z żaluzji zewnetrznych pod kątem 17o, o współczynniku osłonięcia 24%.)


Masy przegród.W oknie tym można zdefiniować przegrodę budowlaną skłądającą się z maksymalnie 5 warstw. Dla takiej przegrody Program wyliczy jej masę w kg/m2, co służy do wyliczania akumulacji ciepła w przegrodzie.

UWAGA!
W chwili obecnej Program nie zapisuje konfiguracji każdej przegrody - po wyjściu z Programu i jego ponownym uruchomieniu dane te są tracone. Wielkości wstawione w pola "masa przegrody" okna zysków przez przegrody są zachowane.


Okno obliczeń hałasu.

W oknie tym należy wprowadzić dane podstawowego źródła hałasu - czyli wentylatora. Następnie wymaganego poziomu dźwięku w pomieszczeniu - zgodnie z krzywą NR. Dodatkowo wprowadza się dane tłumika - i w podsumowaniu tabeli można zobaczyć czy dany tłumik pozwala na uzyskanie w pomieszczeniu wymaganego natężęnia dźwięku.


Okno podstawowych parametrów programu.W oknie tym wybieramy:
- strefę klimatyczną dla lata,
- strefę klimatyczną dla zimy.
Ustawienie to pozwala na szybkie określenie temperatur zewnętrznych - jednak nie obliguje nas. Temepratury zewnętrzne w każdej chwili można zmienić.
W przypadku lata często dobioera się urządzenia na temperatury ekstremalne a nie średnie, stąd opcja zwiększenia temperatry lata o 2 stopnie.
W przypadku obliczeń zysków z ujęciem akumulacji Program nie bierze jednak pod uwagę tych temperatur, ale dane klimatyczne długookresowe.

Dla obliczeń zysków statycznych przez okna można albo założyć że są one stałę przez cała dobę, albo określać je chwilowo (tak jak dla obliczeń od promieniowania) - czyli ze zmienną temperaturą w ciągu doby.

Licz opory zależne automatycznie - pcja dostępna w wersji PRO, określająca na podstawie wprowadzonej topologii sieci występowanie trójników i redukcji.

Średnica zastępcza wg Ferencowicza - Program określa średnicę zastępczą dla stałego oporu a nie dla stałej prędkości.
Obliczenia tłumienia na przewodach - Program będzie wykonywał obliczenia akustyczne.
Dopuść wartości ujemne dla tójników - Prgram będzie dopuszczał wsytępowanie podciśnienia na odnogach trójników.
Automatyczny backup - co zadaną ilośc minut następuje do kartoteki roboczej zapis zbioru "backup.pow" z aktualnymi danymi.


Okno opcji mocy.W oknie tym można zdefiniować współczynniki jednoczesności przebywania ludzi w poszczególnych typach pomieszczeń - biura, hotele, domy towarowe, zakłady pracy przyjmowane do doboru źródła chłodu (tj. dla całości). Ponieważ jest to niezależne od parametrów dla konkretnego pomieszczenia, pozwala to na dobór optymalnego źródła chłodu.
W oknie niższym prowadza się kolejne dane do obliczeń zysków w wersji PRO - typ atmosfery (i jej przejżystość), obliczenia zuwaględnieniem akumulacji, oraz ciągłe aktualizowanie zysków ogólnyc po zmianie danych dla pomieszczenia.


Okno typu elewacji.Dane te są potrzebe w wersji PRO do określenia ew. odbicia promieniowania słonecznego od elewacji, i w efekcie zmniejszenia lub zwiększenia ilści ciepła przyjmowanego przez budynek.


Okno zapis mocy.Podgląd tabelaryczny wprowadzonych danych zysków ciepła. Po wybraniu klawisza "Zapis CSV" następuje zapis całej tabeli do zbioru który można wczytać do arkusza kalkulacyjnego i poddać dalszej obróbce.


Okno zapis działki.Podgląd tabelaryczny wprowadzonych danych działe. Po wybraniu klawisza "Zapis CSV" następuje zapis całej tabeli do zbioru który można wczytać do arkusza kalkulacyjnego i poddać dalszej obróbce.


Zapis / odczyt.Program umożliwia zapis i odczyt danych na dwa sposoby:
- do zbioru ".pow" - z zapisem dyskretnym. Zapis taki i odczyt odbywa się błyskawicznie,
  jednak jest to format specyficzny dla danej wersji Programu.
- do zbioru tekstowego ".pow_txt". Zapis taki i odczyt trwają bardzo długo, jednak jest to format służący także do wymiany
  danych między różnymi wersjami Programu.
Zaleca się normalnie wykorzystywać format dyskretny, natomiast w przypadku zmiany wersji oprogramowania wykorzystać do przenoszenia między wersjami format tekstowy.

Klawisze.
"Otwórz", "Zapisz" i "Zapisz jako" służą do operacji dyskowych.
"Skopiuj" - tworzy nową działkę, i przenosi do niej wszystkie przybory i inne ustawienia (np kształtki) z działki aktywnej.
"Dodaj nowy" - tworzy nową działkę, pustą.
"Skasuj" - kasuje aktywną działkę.

Dla ochrony pracy przed utratą w przypadku awarii zasilania Program co zadaną ilość minut dokonuje zapisu danych do zbioru "backup.pow" - w aktywnym katalogu.

Dodatek GAZ.


Okno główne Programu zostaje delikatnie zmodyfikowane po wybraniu opcji obliczeń gazu.
usuwane są z niego zbędne pola i wywołania okien.Program dobiera średnice przewodów automatycznie, wg kryterium podanego w "opcjach".
Aby dobór był poprawny należy najpierw wybrać typoszereg rur.
Jeśli określona średnica nam nie odpowiada, można wybrać inną - wówczas pojawi się zaznaczenie w polu "wybór średnicy ręczny". Średnica taka nie będzie też dalej zmieniana.
Na dole karty wyświetlany jest opór odcinka (z ujęciem jego długości i oporów miejscowych) oraz opór instalacji od początku.Okno to służy do wybrania metody wg której Program określa średnicę przewodów.
Możliwe opcje to:
- opór maksymalny liniowy - w Paskalach na metr,
- prędkość maksymalna - niezależna od średnicy,
Dodatkowo w oknie tym wyświetlany jest wyliczony opór całej instalacji.
W oknie tym podajemy także ilość przyborów gazowych, by Program mógł sam obliczyć przepływ gazu w danym odcinku instalacji.