Systemy kominowe.

Opracował Zbigniew Drwięga.
Coraz częściej, szczególnie w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego, pojawia się temat kotłów z zamkniętą komorą spalania, od których spaliny można wyprowadzać, przy zachowaniu pewnych zasad, bezpośrednio przez ścianę budynku. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w sytuacji, gdy np. przebudowujemy lokal znajdujący się na środkowej kondygnacji budynku i nie musimy wyprowadzać po elewacji, bądź w inny sposób, komina ponad dach.
Przy projektowaniu takiego odprowadzenia spalin należy spełnić kryteria zawarte w "Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie":
 • Bezwzględnym warunkiem odprowadzania spalin przez ścianę budynku na zewnątrz, a nie przez komin wyprowadzony ponad dach budynku, jest zastosowanie urządzenia z zamkniętą komorą spalania.
 • Nominalna moc zainstalowanych urządzeń:
 • 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
  2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
 • Odległości:
 • 1) 2,5 m ponad poziomem terenu,
  2) poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne,
  3) między wylotami przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5m.
W budynkach mieszkalnych niedozwolone jest wyprowadzanie w taki sposób spalin z urządzeń o mocy większej niż 21 kW. Jednak w przypadku budynków o innym przeznaczeniu – produkcyjnych, magazynowych, wystawowych nie ma ograniczenia co do nominalnej mocy cieplnej urządzeń od których przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku.
Bezwzględnym warunkiem, tak jak poprzednio, jest zamknięta komora spalania w urządzeniu
Odległości:
1) od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m,
2) od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m,
3) wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

Dodatkowo bardzo istotną kwestią jest formalne dopuszczenie urządzenia do pracy w wybranym systemie – niezbędny jest certyfikat dla konkretnego typu podłączenia kanału powietrznego i spalinowego np C21, C22, itp.

Przy projektowaniu takich rozwiązań należy jednak pamiętać również, że mimo spełnienia wymagań Rozporządzenia mogą one przysporzyć użytkownikowi problemów.
Przykłady niedogodności związanych z wyrzutem spalin przez ścianę zewnętrzną, a nie komin:
 • może to powodować rozprzestrzenianie się substancji szkodliwych w obrębie oknien, czy strefy przebywania ludzi, gdyż w znacznie większym zakresie niż przy kominach standardowych, kierunek rozprzestrzeniania się zależny jest od kierunku i prędkości wiatru i spalin.
 • przy niskich temperaturach zewnętrznych i niskiej temperaturze spalin (vide kotły kondensacyjne) może występować zjawisko obladzania przewodu od kondensującej, ze spalin, pary wodnej. Zjawisko to jest tym intensywniejsze im dłuższy odcinek przewodu spalinowego wyprowadzony jest poza izolację cieplna budynku – np. w celu wyprowadzenia spalin poza nawis dachu.
 • przy nieodpowiednim wyprowadzeniu, spaliny z takiego przewodu mogą uszkadzać elewacje budynku.

Jak widać rozwiązanie z wyrzutem spalin przez ścianę budynku może pomóc rozwiązać wiele problemów, tak i niewłaściwe jego rozwiązanie może również wielu ich przysporzyć.

Przegląd systemów spalinowych - wg DVGW [język niemiecki]