Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Oceń nas

Oceń Nas

Historia wersji.

Wersja 9
Wersja 8
Wersja 7
Wersja 6
Wersja 5
Wersja 4
Wersja 3
Wersja 2

Wersja Freeware

BILAN HVAC - Android

ZMIANY PROGRAMU     POWIETRZE


9.50.01. 202x.xx.xx. Wersja 2023.
- Optymalizacja kodu.
- Zakończenie wspierania licencji PRO 6.
- Zakończenie wspierania licencji PRO 7.
- Zakończenie wspierania licencji PRO 8.

9.35.03. 2022.08.29. Aktualizacja starych wersji do odpowiednich zgodnie z zakupem.
9.34.07. 2022.08.20. Zakończenie wspierania licencji PRO 5.
- Informacje o usłudze "Wsparcia/aktualizacji" oprogramowania.
- Informacja o nowej wersji oprogramowania wyświetlana jest tylko raz, w przypadku braku usługi"Wsparcia/aktualizacji".
- Aktualizacja zawartej w Programie Umowy licencyjnej do wersji aktualnej.
- Zmiana nagłówka Programu.
- Rozbudowa komunikatu o braku autoryzacji.
9.33.05. 2022.06.11. Drobne korekty.
- Zakończenie aktualizacji licencji PRO 4.
- Zakończenie wspierania starych licencji Standard.
9.32.04. 2022.04.10. Aktualizacja Noworoczna 2022.
- Zmiany procedur autoryzacji.
9.31.04. 2021.11.23. PRO9 - Korekta wydruku ładunku chłodu w powietrzu nawiewanym.
- Korekta - parametrów fizycznych propanu w stanie gazowym.
9.30.05. 2021.06.15. PRO9 - Obliczenia chłodu poszerzono o wyliczenie
   mocy utajonej doprowadzanej z powietrzem zewnętrznym.
- Drobne zmiany wyglądu i informacji w oknie zysków maksymalnych.
- Usunięcie pustych końców linii w nazwach typów pomieszczeń.
- Korekta - doczytania danych.
- Korekta - wyliczania maksimum mocy chłodczej dla systemów stałoprzepływowych.

9.23.01. 2021.05.15. PRO9 - Rozbudowa wyduków zysków ciepła.
- Opcja zmiany separatora używanego w pliku CSV.
- Opcja dodania kolumn separacyjnych w pliku CSV.
9.22.06. 2021.05.11. Zmiana procedur kontroli i korekty położenia okien.
- Zmiana opisów kolumny INNE w wydrukach mocy.
9.21.04. 2021.02.22. Pytanie o czyszczenie danych oporów przy usunięciu oporu.
- Zmiana nagłówka głównego okna Programu.
- Zmiana procedury wczytywania starej wersji Programu.
- Korekta - powielania danych innych oporów.
9.20.06. 2021.02.16. Wersja na rok 2021.
- Zmiana nazw wersji:
* Standard Plus => Plus,
* Pro Plus => Ultimate.
- Uaktywniono opcję korekty obliczeń gazu wg oporu maksymalnego instalacji.
- Drobne optymalizacje kodu.
- Korekta - pole strumienia gazu w oknie Gaz podaje strumień w Nm3 a nie rzeczywisty.
- Korekta - pole strumienia gazu w oknie Gaz poszerzono do 10 000 Nm3 z 255 Nm3.
- Korekta - wyświetlania oporów gazu w oknie gazu.
- Korekta - wprowadzania maksymalnych oporów instalacji gazu.
- Korekta - aktualizacji tekstu informującego o oporze maksymalny.
- Korekta - wyświetlania stanu opcji okien startowych.

9.11.08. 2020.11.25. Okienka informacyjne z postępem doczytywania / eksportu danych.
- Korekta - wyłączenia doboru okna typowego.
- Korekta - kontroli położenia okien.
- Korekta - drobnych literówek.
- Korekta - wyświetlania mocy sumarycznej przez przegrody w wersji Pro9 w oknie obliczeń zysków.
9.10.08. 2020.07.27. PRO9 - Zmiana nazw typów pomieszczeń.
- PRO9 - konfigurowalny wydruk CSV - z bogatą listą kolumn.
- Korekta - powtarzających się ostrzeżeń przy zapisie do pliku CVS, że zbiór istnieje.

9.04.04. 2020.07.10. Opcja odsłaniania okna Programu.
- Korekta - wielkości pola z danymi okien typowych.
- Korekta - układu pól z danymi okien typowych.
9.03.04. 2020.06.14. Korekta informacji o przepisach wentylacyjnych.
- Automatycze odsłanianie okna Programu gdy znajdzie się poza obszarem widoczności.
9.02.12. 2020.04.26. Wersja GAZ PRO pozwalająca na:
   * obliczenia odzysku ciśnienia gazu na wysokości,
   * obliczenia spadków ciśnienia dla sprężonego powietrza.
- Aktualizacja procedury autoryzacji, tak by była mniej wrażliwa na zmiany programowe konfiguracji komputera.
- Wersja na rok 2020.
- Korekta - błędu wczytywania zbioru tekstowego, gdy typ obliczeń był różny od strat ciepła.
- Korekta - tabeli danych działek gazu - pól z powierzchnią i średnicą wewnętrzną.
9.01.19. 2019.08.13. Wersja PRO 9 pozwalająca na obliczenia zysków ciepła dla 3 różnych okresów.
   Domyślnie: czerwiec, lipiec, wrzesień.
- Zmiana formatu zbioru danych z dostosowaniem do formatu PRO 9.
- Po wczytywaniu pliku tekstowego pojawia się czytelniejsze okno komunikatu o końcu wczytywania.
- Okna informacyjne o konkretnej wersji pliku - gdy jest to stara wersja.
- W pliku tekstowym zapisywany jest numer wersji w której go utworzono.
- Deaktywacja okna współczynnika przepuszczalności energii słonecznej g.
- Korekta - temperatur zewnętrznych dla miesięcy letnich.
- Korekta - natężenia promieniowania dla miesięcy letnich.
- Korekta - skali okna postępu dla wczytywania plików tekstowych wersji 6.
- Korekta - aktualizacji danych przegród po użyciu klawisza 'Aktualizuj'.Do góry...
8.71.01. 2022.04.15. Uporządkowanie procedur aktualizacji.
8.70.04. 2022.04.07. Wersja 2019:2022.
- W związku z zakończeniem na tej wersji wsparcia dla użytkowników programów nabytych
   przed 2017 rokiem zmieniono procedury aktualizacji. Obecnie odbywa się ona
   jedynie w obszarze wersji 8.

8.63.03. 2020.03.22. Korekta wczytywania zbioru z danymi gazu.
- Korekta - powiązania strumienia gazu w oknie głównym z oknem gazowym.
- Drobne korekty kontroli błędów w procedurach autoryzacji.
8.62.10. 2019.03.22. Zaktualizowano daty dostosowując Program do roku 2019.
- Informacja o konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu.
- Dodanie infomacji o licencji OnLine i OffLine.
- Poprawa inicjowania Programu do pracy bez internetu.
- Pro8: Zmiana opisów eksportowanej tabeli mocy.
- Pro8+: Maksymalna ilość osób ujmowana w obliczeniach: 5000.
8.61.08. 2018.04.28. Zmiana kodu i rezygnacja z kompresji wewnętrznej zbioru.
- Aktualizacja do roku 2018.
8.60.02. 2017.09.24. Aktualizacja procedur generowania ID komputera.

8.53.05. 2017.09.20. Zmiana kodu (aktualizacja bibliotek do INDY 10) celem zmniejszenia ilości
   fałszywych alarmów zgłaszanych przez programy Antywirusowe.
8.52.03. 2017.06.13. Informacja o istnieniu zbioru tekstowego z danymi działek / pomieszczeń.
- Korekta - obliczeń gazu ś/c i błędu dzielenia przez 0.
8.51.02. 2017.04.14. Jako podpowiedź w oknie zysków pojawia się moc od ludzi.
- Aktualizacja tabeli mocy po zmianie danych.
- Usunięcie niepotrzebnie wyskakujących okien informacyjnych przy starcie.
- Korekta - obliczeń zysków ciepła od ludzi.
8.50.04. 2017.03.24. Wersja GAZ - SC - Obliczenia średniego ciśnienia.
- GAZ-SC - Eksperymentalnie dodano propan.
- Typoszereg rur zmieniono z PEHD SDR17 na PEHD SDR 17.6
- Możliwość ręcznej zmiany gęstości gazu w warunkach normalnych.
- Informacja o gęstości gazu w warunkach obliczeniowych.
- Zmiana domyślnej wartości ciśnienia gazu z 0.02 MPa na 0.002 MPa - czyli 2 kPa.

8.30.06. 2017.03.16. PRO - Wydruk danych zysków ciepła wzbogacono o dane ogólne.
- Wersja 2017.
- Drobne zmiany wizualne.
- Korekta - awarii Programu przy zmianie ilości osób po wybraniu obliczeń odzysku wilgoci.
- Korekta - otwierania niewłaściwego okna (błędów zamiast wydruków) po wybraniu wydruku tekstowego.
- Korekta - przeliczania Nm3 gazu na zwykłe.

8.22.08. 2016.07.31. Drobne zmiany wyglądu.
- Przeliczenie dzety na opór w Pascalach dla innych oporów.
- Korekta - obliczeń oporu odsadzki okrągłej 2*45 stopni.
- Korekta - rozpoznania wersji Pro 8 autoryzownej kluczem.
- Korekta - obliczeń gazu w opcji podawania przyborów.
- Korekta - pętli po wprowadzeniu zbt dużego strumienia gazu lub powietrza.
8.21.02. 2015.11.07. PRO8 Gaz - możliwość podawania ilości gazu w m3 lub kW.
- Doprecyzowanie postanowień umowy licencyjnej w zakresie udostępniania Oprogramowania.
- Zablokowano możliwość rozciągania okien myszką.
- Korekty samoczynnej zmiany średnicy.
8.20.04. 2015.07.18. PRO8 - możliwość podawania powierzchni ścian wraz z powierzchnią okien.
- Okno podpowiedzi pól powierzchni okien i ścian.

8.12.06. 2014.09.21. PRO8 - Możliwość liczenia współczynnika odzysku skorygowanego z uwagi
   na inny strumień wywiewany niż nawiewany.
- Na stronie startowej reklama wersji dla Androida.
8.11.04. 2014.05.21. W tabeli działek jest wyświetlany tylko wymiar kanału prostokątnego LUB okrągłego,
   a nie obu jak do tej pory.
- Korekta - obliczeń oporów odsadzek.
- Korekta - błędu przy obliczeniach tłumienia na odgałęzieniach trójników.
- Korekta - braku odznaczania przegrody gdy raz była wybrana jako standardowa.
8.10.05. 2014.05.04. PRO8 - obliczenia schłodzenia na całym ciągu przewodów.
- PRO8 - możliwość zdefiniowania i zmiany domyślnej temperatury otoczenia dla izolacji.
- Zmiana domyślnej grubości izolacji z 20 na 40mm (minimum wg Rozporządzenia).

8.03.04. 2014.04.12. Wersja tymczasowa przypomina o odnowieniu licencji na 15 dni przed końcem okresu użytkowania.
- Korekta procedur mailowych.
8.02.05. 2014.03.21. Nowe procedury generowania kodu instalacji.
- PRO8 - możliwość obrócenia budynku względem stron świata.
8.01.06. 2014.01.02. PRO8:
* W oknie tabeli mocy do nazwy pomieszczenia jest dodawany także jego numer.
* Opcja umożliwiająca włączenie i wyłączenie prezentacji numeru w nazwie.
* Przy doczytywaniu działek ich nazwy są uzupełniane o przyrostek z kolejnym numerem doczytania w ramach sesji.
- Przy zmianie wersji programy autoryzowane kluczem już nie kontrolują wersji.
- Korekta - zapisywania przegród typowych.Do góry...
7.52.05. 2013.12.10. Wynik działań Kalkulatora można uzyskać także przez ENTER.
- Przy wyjściu z okna konstrukcji przegrody przez 'Zamknij' - nie aktualizują się dane.
- Korekta - zapamiętania wsp. g dla okien typowych.
7.51.05. 2013.11.25. Zmiana justowania pól edycyjnych.
- PRO7 - w oknie zysków ciepła całego budynku pokazane także sumę zysków maksymalne dla pomieszczeń,
   obok zysków sumowanych godzinowo.
7.50.10. 2013.10.06. WERSJA NIEOFICJALNA
- PRO7: * W oknie Mocy zmiana edycja przegrody powoduje przy wyjściu wstawienie nowego U jak i masy.
* Możliwość zdefiniowania do 4 własnych okien i przegród, i ich automatyczne przeliczanie.
- Zmiana procedury kontroli poprawności wpisywania liczb ułamkowych.
- Korekta - zapamiętywania konstrukcji przegród.

7.32.09. 2013.07.11. PRO7 - dodano opcję automatycznej aktualizacji - bez pytania o potwierdzenie.
- przełącznik linii komend BEZAKT - wyłączający automatyczną aktualizację.
7.31.04. 2013.05.09. PRO7 - wydruki tekstowe hydrauliki instalacji.
- Przeniesienie zakładki wydruków tekstowych mocy - do okna mocy.
- Korekta procedur kontaktowych.
7.30.05. 2013.03.25. Zmiana czasu wyświetlania podpowiedzi z 2.5 na 30s.
- Rozbudowa okna obliczeń strat ciepła izolacji.
- Część podpowiedzi zmieniono na wielolinijkowe.
- PRO7 - Czas wyświetlania podpowiedzi można definiować.

7.23.05. 2013.03.02. Klawisz wydruków tekstowych dodano do arkuszy tabeli mocy oraz mocy całkowitych.
- PRO7 - wydruki tekstowe zawierają także bilanse godzinowe.
- Drobne korekyty wyglądu.
- Korekta - otwarcia okna z danymi tekstowymi po wciśnięciu klawisza generowania wydruków tekstowych.
- Korekta - wyliczania wykroplenia przy wilgotności powietrza nawiewanego równej 100%.
7.22.08. 2013.02.12. W oknie oporów przy braku trójnika na działce jego opór w Pa jest zerowany.
- Dodanie legendy częstotliwości w oknie przeliczeń hałasu z dB na dBA.
- Korekta - kopiowania oporów tłumika z innej działki - gdy tłumika na DANEJ działce nie było.
- Korekta - wczytania prawidłowego typu obliczeń ze zbioru.
- Korekta - okno informujące o błędnych danych trójników pojawiało się nawet gdy nie było zaznaczonego trójnika.
- Korekta - dla wersji Standard komunikaty błędu przy kliknięciu na pasek "Obliczenia zysków ciepła".
7.21.09. 2012.12.27. Zmiana miejsca przechowywania danych statystycznych.
- Zmiana nazw i współczynników tłumienia płyt Climaver.
7.20.08. 2012.11.25. PRO7 - Sortowanie pomieszczeń wg nazwy.
- PRO7 - uaktywnienie okna przeliczania [dB] na [dBA].
- Zmiana lokalizacji plików tymczasowych przy aktualizacji.
- Kontrola poprawności przeprowadzenia aktualizacji.
- Korekta - klawisz szybkiego zapisu działał jako otwórz.
- Korekta - wyglądu pola zysków ciepła z powietrza w centrali.
- Korekta - aktualizacji pola miasta.

7.12.03. 2012.10.19. Korekta procedur aktualizacji Programu.
7.11.05. 2012.09.17. Wprowadzenie wersji Pro z licencjami v7:
* okno startowe z wyborem typu obliczeń.
* dodanie numerów pomieszczeń wewnętrznych w obliczeniach zysków ciepła.
* możliwość automatycznej aktualizacji wymiarów przegród między pomieszczeniami.
Gaz:
* W tabelki strumieni podane jest także materiał i średnica wewnętrzna rury.
* Skok strumienia zmniejszony jest do 10 zamiast 100.
Zmiana wyglądu okna przegród w wersji PRO.
- Korekta - ujmowania ilości kształtek dla gazu.
- Korekta - zmiany strumieni gdy podano wielkość większą od działek poprzednich.
- Korekta - uaktywniono działanie funkcji obliczeń gazu wg prędkości maksymalnej.
- Korekta - samoczynnej zmiany sposobu obliczeń średnicy gazu na prędkość maksymalną.
- Korekta - przywrócenie możliwości wprowadzania wymiaru B dla kanału.
7.10.05. 2012.09.11. Przygotowanie do wprowadzenia wersji PRO-7.
- Dla obliczeń zysków ciepła dodano numer pomieszczenia.
- Możliwość wysyłania wiadomości spersonalizowanych do konkretnego użytkowania Programu.
- Dla klawiszy szybkiego dostępu do zapisu i odczytu zmieniono pomoc - by uniknąć niejasności z wersjami
   niższymi od PRO-6.
- Klawisz określenia wilgotności zewnętrznej wg miast wyodrębniono jako oddzielną opcję.
- Przy opcji jw. uaktywniono odnośnik do zakładki "Lokalizacja" okna "Opcje".
- Automatyczne otwieranie zbiorów także z wersji < 4.0

7.03.05. 2012.09.06. Zapis w zbiorze 'pow' numeru wersji w której zbiór zapisano.
- Przywrócenie możliwości wstawiania strumieni dla każdego pomieszczenia chłodzonego.
- Przywrócenie doboru klimakonwektorów.
- Korekta kilku opisów na przyciskach.
- Korekta - informacji o niezgodnych strumieniach przy obliczeniach cieplnych.
- Korekta - błędu przy wczytywaniu starego zbioru.
7.02.05. 2012.08.29. Okno wyboru typu obliczeń można wyłączyć.
- GAZ:
* Przy obliczeniach gazu wg % oporów liniowych wygaszane jest pole kształtek.
* Zmiana średnicy w oknie głównym powoduje także zmiany w oknie gazu.
* Drobne zmiany wyglądu okien, dodanie ramek etc.
* Okno z 4 typami odbiorników z których Program liczy strumień gazu z ujęciem wsp. jednoczesności.
* Korekta - Przeliczenie gazu przy zmienionej ręcznie średnicy nie powoduje wyświetlenia błędu.
- Zmiana wielkości okna wyboru typu obliczeń.
- Pomoc w oknie wyboru typu obliczeń.
7.01.10. 2012.08.15. Dodano obliczenia gazu ziemnego.
- Wprowadzenie wersji GAZ z licencjami do obliczeń instalacji gazu.
   Dodatek ten jest NIEZALEŻNY od standardu Pro i Pro+, i dokupuje się go oddzielnie.
   Dodatek ten służy jedynie do prostych obliczeń sieci rozgałęźnych.
   Dla sieci pierścieniowych będzie oddzielny program :-)
- okna oporów etc przy obliczeniach strat ciepła są dostępne tylko jeśli w zbiorze.
   jest JEDNO pomieszczenie (poprzednio były dostępne dla PIERWSZEGO pomieszczenia).
- PRO6 (docelowo od PRO7) - przy starcie okno wyboru typu obliczeń.Do góry...
6.52.09. 2012.08.01. Zmiana typu obliczeń na "Zyski ciepła" zeruje typ instalacji.
- Zmiana nazwy okna głównego - dopasowanie do kilku opcji dodatkowych.
- Rozpoczęcie implementacji obliczeń gazu.
- Ograniczenie minimalnej wartości wilgotności oczekiwanej do 5%.
- Ograniczenie minimalnej wartości wilgotności zewnętrznej do 10%.
- Poprawiono wczytanie starszej wersji Programu do odczytu plików archiwalnych,
   wraz z kontrolą jego aktualnej wersji - i ewentualnym doczytaniem.
- Korekta - błędu przy wprowadzania wilgotności oczekiwanej.
6.51.07. 2012.03.30. Współpraca z serwerem FTP.
- Aktualizacja opisu okna oporów po wczytaniu instalacji innej niż nawiewna.
- Zmiana typu obliczeń na "Zyski ciepła' zeruje typ instalacji.
- Korekta - błędu przy wczytywanie nieznanego pliku.
- Korekta - blokady wpisanej wartości maksymalnej hałasu.
6.50.11. 2012.02.27. Uwzględnienie w obliczeniach ciśnienia atmosferycznego.
- Zmiana zakresu minimalnej temperatury ścianki wymiennika - z 5 na 1oC.
- Zmiana organizacji okna opcji.
- Przy opcji 'straty ciepła' informacja o typie obliczeń przy otwieraniu okien oporów i hałasu.
- Korekta - błędu wczytania zbioru po nieudanej próbie otwarcia zbioru uszkodzonego.
- Korekta - wczytania współczynników odzysku ze zbioru.

6.42.04. 2011.12.29. Okno z podpowiedzią maksymalnych poziomów hałasu w dBA dla pomieszczeń.
- Wilgotność powietrza zewnętrznego może być określana albo wg normy, albo wg miasta.
   W tym drugim przypadku jest ona zależna od temperatury zewnętrznej.
- Korekta - wzoru na gęstość powietrza.
- Korekta - wzoru na ciśnienie powietrza nasyconego.
6.41.05. 2011.12.15. Ujęcie w obliczeniach chłodnic temperatury czynnika chłodniczego.
- Rozpoznawanie chłodnic mokrych i suchych.
- PRO6 - Podanie współczynnika kontaktu chłodnicy.
- Okno z informacją o średniej temperaturze ścianki chłodnicy.
- Okno informacyjne z dopuszczalnym hałasem w dBA.
- Korekta - obliczeń chłodnic.
- Korekta - błędu przy temperaturze nawiewu równej temperaturze pomieszczenia.
- Korekta - funkcjonowania klawisza 'Vmin'. Obecnie jest aktywny jedynie w czasie obliczeń wilgotnościowych.
6.40.06. 2011.12.02. WERSJA NIEOFICJALNA.
PRO6 - Przy zmianie strumieni działek rozgałęźnych, i włączonej opcji automatycznej korekty strumieni,
   jest aktualizowany także strumień łączny, oraz działki kolejne - aż do początkowej.
- Korekta - wielokrotnego ujmowania strumieni przy przeliczeniach trójników.
- Korekta - zapętlenia przy włączaniu opcji obliczeń wilgotności.
- Korekta - procedury uruchomienia starszej wersji Programu - przy zbiorach uszkodzonych następowała awaria Programu.

6.33.01. 2011.11.21. W tabeli działek wyświetlane jest niezrównoważone ciśnienie.
6.32.09. 2011.11.20. Dane powietrza zewnętrznego:
* temperatura zewnętrzna,
* wilgotność,
* sprawność odzysku.
  są podawane tylko raz dla całego zbioru.
- Zmiana okna ogólnego mocy - wyniki dla centrali są 'zagłębione'.
6.31.03. 2011.10.27. Podpowiedzi do wywołania okna współczynnika U oraz mas przegród.
- Blokada pola strumienia dla obliczeń zysków ciepła.
- Korekta - wyświetlania oporu miejscowego W tabeli działek.
- Korekta - przeliczania oporów po wciśnięciu klawisza "Przelicz".
6.30.05. 2011.10.23. PRO6+ - Obliczenia tłumików.
- Ukrywanie tabeli mocy lub pomieszczeń - zależnie od wybranego typu obliczeń.
- Ukrywanie tabeli hałasu dla działek - przy braku wybranych obliczeń akustycznych.
- Korekta - wyliczenia sumarycznego współczynnika hałasu w dBA.
- Korekta - ujęcia tłumienia dźwięku w pomieszczeniu.

6.21.04. 2011.10.08. Ograniczenie minimalnego wymiaru kanału.
- Korekta - wyświetlania okna informacyjnego przy zmianie temperatury zimą.
6.20.06. 2011.08.23. PRO6:
* Odtworzenie stanu okien Programu przy jego otwarciu.
* Ograniczenie oporu liniowego przy obliczeniach wymiaru kanału.
* Ograniczenie doborów średnic do wielkości handlowych.
- Korekta - wyświetlania prędkości w kanale przy aktywnej opcji ograniczenia prędkości.

6.13.03. 2011.07.31. PRO6:
* Dodatkowe przyciski "Zapisz" i "Otwórz" w Oknie Głównym.
* Nowy klawisz "Nowa działka" w Oknie Głównym.
- Pomoc dla okienka informującego o pracy w trybie zysków ciepła.
6.12.09. 2011.07.24. Dostosowanie do pracy na koncie Gościa.
- Korekty procedur wewnętrznych procesu uruchamiania i weryfikacji.
6.11.02. 2011.07.03. Średnice przewodów okrągłych uwzględniają także rury stalowe.
- Przy zmianie działki kursor w polu średnicy działki ustawia się na aktualnej średnicy.
- Przy pierwszym uruchomieniu Programu można zrezygnować z inicjacji ustawień.
- Korekta - procedury aktualizacji czasu systemowego.
6.10.08. 2011.06.20. PRO6:
* Możliwość bezpośredniego drukowania tabel.
* Dwa style wydruku - prosty i kolorowy.
* eksport tabel do formatu RTF.
- PRO - Po wyeksportowaniu tabeli jest ona otwierana w domyślnym programie.

6.02.08. 2011.06.05. Zwiększono ilość klimakonwektorów w typoszeregu do 24.
- W danych klimatycznych zapisywana jest też temperatura dla każdej godziny.
- Przy wstawieniu hałasu maksymalnego dla działki przy wyjściu z okna jest automatycznie korygowana wielkość kanału.
- Korekta - wyliczania strumienia dla zadanej mocy chłodniczej jawnej chłodnicy.
- Korekta - przełączenia wymiarów okna masy / współczynnika U.
6.01.04. 2011.04.19. Opcja ograniczania wymiaru przewodów przez podanie maksymalnego hałasu
  generowanego w kanale.
- Wprowadzenie wersji PRO z licencjami v6.
- Pro6:
  * Opcja Undo do 100 poziomów.
  * Umożliwienie dodawania nowych danych klimatycznych, oraz ich zapis.
  * Podgląd temperatur zewnętrznych.
  * Dodano pozycję "tłumik" w oknie oporów.
  * Możliwość zdefiniowania tłumika na dowolnej działce - co wpływa na obliczenia akustyczne [Pro 6 Plus].
  * Dane klimakonwektorów.
  * Wyliczanie wykładnika potęgowego "m" do przeliczeń mocy.
  * Zapis danych akustycznych, format CSV.Do góry...
5.84.03. 2011.04.15. Moc od ludzi brana do obliczeń jest wyróżniana kolorem:
  zyski całkowite lub tylko zyski jawne.
- Rozbudowa zbioru "pow_txt" o dane klimakonwektorów.
- Korekta - maksymalnej możliwej do wprowadzenia w opcjach ilości poziomów undo .
- Korekta - Program do obliczeń zysków pomieszczeń brał zawsze zyski od ludzi całkowite.
5.83.10. 2011.04.12. Optymalizacja procedury zapisu CSV by lepiej interpretować liczby.
- Korekta - przejścia TAB w oknie "Opcje / moc ogólne".
- Korekta - zapisu zbioru Backupu, gdy wczytano zbiór tekstowy.
- Korekta - reakcji na zmianę dodatkowych zysków wilgoci.
- Korekta - odznaczenie opcji "Zyski wilgoci - Uwzględniać" po odznaczeniu pola "Wymagana wilgotność w pomieszczeniu".
- Korekta - uwzględniania dodatkowych zysków wilgoci na bieżąco.
- Korekta - zmiany godzin pracy przy zmianie pomieszczenia.
5.82.09. 2011.03.15. Pomoc w oknie hałasu.
- Zmiany treści okien informujących o zbyt niskiej licencji.
- W oknie tabeli obliczeń hałasu pierwszy wiersz zmieniono z hałasu wentylatora na hałas działki poprzedniej.
  Zmieniono także jednostkę z dB na dBA.
- Korekta - błąd złego wyliczania mocy od okien - błąd od wersji 5.80.
5.81.06. 2011.03.04. Przeniesiono okno wprowadzania współczynników jednoczesności przebywania ludzi
  w pomieszczeniach do okna opcji.
- Zyski sumaryczne dla całego zbioru umieszczono na jaskrawym polu.
- Zmieniono nazwę karty z "Moc pomieszczenie" na "Zyski ciepła pomieszczeń".
- Dodano kilka podpowiedzi.
- Dla obliczeń zysków ciepła w miejscu pola działki poprzedniej pojawił się wyróżniony napis
  "OBLICZENIA ZYSKÓW CIEPŁA" celem uniknięcia wątpliwości.
- Zmiana określenia działki najgłośniejszej z jej kolejnego numeru na nazwę.
- Korekta - obliczania hałasu na redukcjach.
- Korekta - automatycznego wyliczania powierzchni za redukcją.
5.80.10. 2011.02.25. Opcja nieujmowania przy obliczeniach zysków - strat przez przegrody gdy występują.
- Dodano kilka podpowiedzi.
- Zmiana wyglądu karty opcji obliczeń - typ obliczeń na kolorowym polu.
- Klawisz "Przelicz" jest aktywny także w opcji obliczeń strat ciepła, by umożliwić aktualizację zysków.
- Okna Hałasu, Oporów i Zysków, przy wybraniu drugiej lub kolejnej działki/pomieszczenia, gdy były otwarte
  zostają obecnie automatycznie zamknięte.
- Korekta - wymiaru okien dla interfejsu Aqua.

5.71.09. 2011.02.10. Opcja UNDO.
* Standard, Standard+, Pro4 - jeden poziom,
* Pro5 - do 15 poziomów,
  Ilość poziomów jest regulowana, by nie obciążać pamięci.
  Zmiana ilości poziomów wymaga restartu Programu.
- Korekta - wyświetlania przy starcie systemu 4 okien informujących że Program jest w wersji Pro-4.
- Korekta - błędu procedury mailowej.
5.70.04. 2011.02.02. Opcja zapisu kopii zbioru danych.
- PRO5 - Możliwość wyboru poziomu zachowywania kopii - albo 1 albo 6 kolejnych zbiorów.
- Możliwość nie ujmowania w obliczeniach zysków od ludzi mocy ukrytej.
- Korekta - po wczytaniu zbioru i wybraniu zapisu Program pytał o nazwę.
- Korekta - przy wybraniu opcji doczytania danych Program zmieniał domyślną nazwę zbioru na nazwę.
  doczytanych danych.
- Korekta - zachowania okien wyboru opcji niedostępnych w wersji Standard,
- Korekta - tabulatora w oknie Mocy.
- Korekta - wyliczenia strumienia przy podaniu mocy nagrzewnicy i Twywiewu - Korekta - błędu procedury autoryzacji.

5.63.02. 2011.01.21. W oknie mocy informacja o zbyt niskiej temperaturze pomieszczeń wewnętrznych
  pojawia się po zakończeniu edycji pola temperatury.
- Przy włączonych obliczeniach wilgotnościowych Program do zysków uwzględnia tylko moc jawną od ludzi.
- Korekta - obliczenia zysków jawnych od ludzi.
- Korekta - zapamiętywania przez Program stanu opcji "Zyski wilgoci - Uwzględniać".
5.62.05. 2011.01.19. Możliwość ustawienia stanu okna "Zawsze na wierzchu".
- PRO5 - opcja "Zawsze na wierzchu" jest dostępna dla Wszystkich okien Programu.
- Dla liczenia strumieniami dodatkowymi okna informujące o zbyt małym strumieniu pojawiają się
  PO ZAKOŃCZENIU edycji pola strumieni.
- Pole wstawienia domyślnej długości działki - wstawianej przy przeliczaniu gdy działka ma długość = 0.
- Pole w którym Program zapisuje zmiany wprowadzane automatycznie.
- W oknie aktualizacji pokazana jest informacja o numerze wersji aktualnie uruchomionej.
5.61.04. 2011.01.10. Przy próbie otwarcia zbioru w starszej wersji automatycznie jest uruchamiana stara wersja Powietrza.
  W przypadku jej braku na dysku jest ona dociągana z internetu.
- Przy kasowaniu jeśli do danej działki są podłączone inne - pojawia się o tym informacja, wraz z nazwami działek.
- Korekta - wyliczeń korekty strumieni dodatkowych.
- Korekta - przyjmowania zmian wymiarów kanałów dla strumienia równego 0.
- Korekta - przy klonowaniu domyślnie kasują się powiązania z działkami sąsiednimi.
5.60.06. 2011.01.06. Oficjalna wersja 5.5.
- Zmiana wyglądu klawisza "Przelicz" na bardziej charakterystyczny.
- Przy kopiowaniu działki końcowej (w opcji oporów dodatkowych) jej początek zostaje ustawiony na "Początek".
- Dla jednej działki może być tylko JEDEN trójnik - nie może być jednocześnie orłowy i zwykły.
- PRO5 - przy przeliczeniu gdy istnieje konieczność zmiany strumieni Program daje możliwość rezygnacji z niej.
- Na jednej działce nie może być jednocześnie wlotu i wylotu.
- Zwiększono zakres kontroli poprawności przyjmowania wlotów i wylotów.
- Przed wczytaniem nowych danych następuje zerowanie ustawień Programu.
- Przy zmianie typu obliczeń następuje od razu zmiana nazwy domyślnej.
- Po inicjacji danych i wybraniu obliczeń Zysków ciepła ukrywane jest okno działki poprzedniej.
- Okna Zysków, oporów i dźwięków są dostępne jedynie dla wybranych odpowiednich typów obliczeń.
- Zmiana nazwy okna "Hałasu" na "Obliczenia akustyczne".
- Korekta - wykluczania wzajemnego różnych typów wlotów i wylotów.
- Korekta - zerowanie tabeli działek oraz danych ogólnych przy wybraniu "nowego zestawu".
- Korekta - wyliczania oporów dla trójników orłowych.
- Korekta - zachowywania informacji o wlotach i wylotach przy zmianie działki.
- Korekta - informacji o braku trójnika.
- Korekta - wczytywania informacji o typie obliczeń.

5.53.08. 2010.12.30. WERSJA NIEOFICJALNA.
- Korekta - zmiany średnicy po aktualizacji prędkości maksymalnej.
- Korekta - napis "Działka o oporze maksymalnym" wyświetla się tylko przy tej działce.
- Korekta - przy zapisie zbioru nazwa domyślna to nazwa ostatnio OTWARTEGO zbioru, a nie zapisanego.
- Korekta - przliczania oporów dla kolan w kanałach okrągłych.
- Korekta - okna Pliku - dawało się skalować.
- Korekta - zachowania informacji o automatycznym przeliczaniu oporów.
- Korekta - zachowania informacji o stałym przeliczaniu prędkości.
- Korekta - automatycznego wykrywania rozszerzeń i trójników.
- Korekta - zerowania danych początkowych i zapisu zbioru TXT.
- Korekta - zachowywania ustawień obliczeń w pliku danych.
- Korekta - zmiana wartości domyślnej krzywej NR.
- Korekta - zapamiętania wartości NR.
- Korekta - w oknie hałasu z przeliczenia krzywej NR wyłączono wartości ujemne.
5.52.06. 2010.11.30. WERSJA NIEOFICJALNA.
- Dla ciągu złożonego z działek o tej samej wielkości strumienia zmiana strumienia działki początkowej
  powoduje zmianę strumienia całego ciągu - przy wybranej opcji "Tylko strumienie dodatkowe".
- Opcja globalnej temperatury do obliczeń zysków latem i strat zimą.
- Uaktywniono opcję zwiększenia latem temperatury o dwa stopnie.
- PRO 5 - przy przeliczeniu następuje automatyczne określenie kształtek.
- Automatyczne liczenie oporów zostało rozszerzone o określenie wlotów i wylotów dla działek
  początkowych i końcowych.
- Kontrola wlotów i kratek - jeśli na działce jest jedno z nich nie może być już żadne inne.
- Dla automatycznie wykrytego rozszerzenia przyjmowany jest kąt zwężki 45 stopni.
- Korekta - zmiany wysokości kanału przy opcji ograniczania prędkości - następowało zwiększenie szerokości do max.
- Korekta - wyłączania opcji ograniczania prędkości przy wejściu do szerokości kanału.
- Korekta - przyjmowania domyślnych zamiast wczytywania ustaleń ogólnych ze zbioru.
- Korekta - określania rozszerzeń dla opcji automatycznego wykrywania oporów.
- Korekta - automatycznego wyznaczania rozpływów dla trójników.
5.51.10. 2010.11.25. WERSJA NIEOFICJALNA.
- Zmiana organizacji okien - przeniesienie tabel mocy i działek do oddzielnego okna.
- Okno mocy można minimalizować w zakładce mocy - po zmianie zakładki samo się powiększa.
- Przy przeliczaniu następuje aktualizacja powiązań działek.
- Przy przeliczaniu następuje aktualizacja strumieni wymaganych dla działek.
- Przy przeliczaniu pojawia się okienko z komunikatami na temat aktualnie wykonywanej operacji.
- Przeliczanie w przypadku wyboru opcji wprowadzania jedynie strumieni dodatkowych powoduje zmianę w wielkościach
  strumieni, tak by strumienie sumowały się do wielkości początkowej.
- PRO5 - Możliwość wyboru działki w oknie tabeli działek i mocy jednym kliknięciem.
- Korekta - w tabeli mocy i działek można wybrać także pierwszą działkę.
5.50.04. 2010.11.14. WERSJA NIEOFICJALNA.
Nowy format zbioru. Konieczne jest przekonwertowanie poprzednio zapisanych zbiorów
  przez zapis do formatu "pow_txt".
- Zapis danych o warstwach przegród i współczynnikach R dla wszystkich przegród.
- Wraz z danymi statystycznymi wyświetlana jest informacja o typie posiadanej licencji.
- Okno informacyjne w widoku mocy pokazuje zyski przez okna, ściany i sumę - dla każdej wersji Programu.
- Dodano opcję "Licz rekurencyjnie" - a w zamian usunięto okno zapytania pojawiające się przy każdym naciśnięciu
  klawisza "Przelicz".
- Zmiana jednostki zysków od okien i ścian w tabeli "Opcje|/"Moce" z kW na Waty.
- PRO - tylko ta wersja daje możliwość obliczeń rekurencyjnych - czyli wprowadzania działek w dowolnej kolejności.
- PRO - sumaryczna strata ciepła wyświetlana jest w kilowatach.
- PRO5 - Możliwość wprowadzania niechłodzonych pomieszczeń - celem ich ujęcia w obliczeniach strat ciepła.
- PRO5 - Możliwość wprowadzania jedynie powietrza dodatkowego dla działki.
  Umożliwia to zmianę strumienia powietrza dla całego ciągu działek - przy zmianie tylko na jednej działce.

5.23.01. 2012.07.31. Program uzupełniany o korektę błędów zapisu w POW_TXT, tak by był możliwy eksport.
- Nowe procedury wewnętrzne.

5.22.09. 2011.03.04. PRO5 - W ramach pracy z danymi Program zapamiętuje typy i grubości warstw dla każdej przegrody.
  Brak jednak zapisu do zbioru.
- Ograniczenie wprowadzanych znaków w oknach z możliwością przewijania wartości jedynie do cyfr.
- Korekta - przy otwarciu okna mas i wsp. U następuje wyliczenie wartości oporu i U.
- Korekta - przeliczania zysków ciepła po wybraniu "Przelicz".
- Korekta - błędu procedury autoryzacji.
5.21.07. 2010.11.10. Przy pierwszym uruchomieniu Program aktualizuje skojarzenia oraz linki.
- Dodano klawisz zmiany klucza OFFLINE.
- Korekta - procedury aktualizacji głównych.
- Korekta - zerowania oporów dla odsadzki.
- Korekta - czyszczenia oporów dla wylotu z żaluzją przy dodaniu nowej działki.
- Korekta - generowania losowego oporu dla kolan.
- Korekta - błędu modułu oporów przy zerowej szerokości kanału.
- Korekta - wczytywania masy przegród zewnętrznych zachodnich.
- Korekta - procedur aktywacji OFF-LINE.
5.20.06. 2010.10.30. Rozbudowa okna materiałów o wybór typu przegrody - i oporu przejmowania ciepła.
- Zmiany okna Mocy - temperatura przegrody wewnętrznej jest podawana poprzez okno z kontrolą wartości.
- Informacja o typie aktualizacji, zapisu bezpieczeństwa i jego czasu jest zapisywana do danych Programu
  a nie do zbioru danych.
- Korekta - do obliczeń zysków ciepła ZAWSZE jest przyjmowana temperatura zewnętrzna dla lata.
- Korekta - oporów dla rozszerzeń.
- Korekta - błędu wczytywania zbioru po wybraniu aktualizacji - od wersji 5.11.

5.12.03. 2010.10.24. PRO5 - Okno materiałów wzbogacono o wyliczanie współczynnika U.
- Wprowadzenie podziału na wersję PRO z licencjami v4 oraz PRO z licencjami v5.
  Wersja v5 jest wzbogacona o obliczenia cieplne.
- Na serwerze przechowywane są dwie wersje plików - aktualna, i ostatnia stabilna.
  Dzięki temu opcja aktualizacji tylko wersji głównych aktualizuje je do stabilnej.
- Dodano kilka podpowiedzi.
- KOREKTA - przy przejściach tabulacji przez pola mocy nagrzewnicy lub chłodnicy następowały nieuzasadnione
  korekty strumienia powietrza i mocy.
5.11.06. 2010.10.22. Zmiana procedur generowania zestawienia obliczeń zysków ciepła.
- Opcja generowania wydruku tekstowego zysków dla WSZYSTKICH pomieszczeń,
   z pominięciem tych w któych zyski nie występują.
- Dodano opcję - pole "wysokość kondygnacji" do określenia szacunkowych strat ciepła.
- Dodano opcję aktualizacji jedynie dla wersji głównych, czyli np. z 5.10 na 5.20, a nie na 5.10.3.
- Kontrola numeru wersji na serwerze zdalnym. Gdy jest on STARSZY od wersji posiadanej,
  nie jest dokonywana aktualizacja.
- PRO - dodano nowe okna informacyjne dla zysków ciepła - z rozbiciem godzinowym zysków przez ściany i okna.
- Korekta - wpisania w pole godziny maksymalnego zysku dla pomieszczenia.
- Korekta - po zmianie sezonu aktualizowana jest także temperatura wewnętrzna w polach informacyjnych okien mocy.
5.10.06. 2010.10.17. Program pamięta ostatnio wprowadzone dane powietrza dla lata i zimy.
- Oszacowanie strat ciepła zimą:
  * jako straty przez przegrody zewnętrzne przy temperaturze zewnętrznej zimy,
  * bez ujęcia dodatków U na kotwy, mostki cieplne etc,
  * przy ujęciu podgrzania powietrza wentylującego w ilości 1h-1, przy
     założeniu zysków w ilości około 25% (9 stopni Celciusza - wg PN-B-02020).
- Przy aktualizacji Program może wykonywać kopie archiwalne poprzednich wersji.
- PRO5 - określenie sumarycznego zapotrzebowania na ciepło budynku.
- Korekta - wyliczanie sumy zysków ciepła dla budynku odbywa się po wybraniu "aktualizuj" nie
  przy każdej zmianie - co powoduje płynniejsze działanie na słabszych komputerach.

5.03.03. 2010.10.12. W oknie "Opory" dodano Pole "Opis oporu dodatkowego".
- Skrócenie nazwy w belce okna głównego - by było więcej miejsca na nazwę aktualnego pliku.
- Korekta - wczytywania zbiorów w których działki nie są wprowadzane kolejno.
- Korekta - akceptacji ułamków dziesiętnych po wywołaniu kalkulatora.
5.02.07. 2010.09.28. Różne nagłówki okna głównego dla różnych wersji.
- Tytuł okna głównego zawiera nazwę aktualnie otwartego zbioru.
- Program otwarty z kartoteki tymczasowej prosi o zainstalowanie w kartotece docelowej i się zamyka.
- PRO - Możliwość włączenia okna zapisu przy zamykaniu Programu.
5.01.06. 2010.09.02. Wersja PRO Plus - z obliczeniami tłumienia hałasu na działkach.
- Opcja autoryzacji lokalnej - bez konieczności łączenia co pewien czas z internetem.
- Aktualizacja daty systemowej wg daty internetowej.
- PRO5 - Możliwość doczytania danych z pliku do danych w pamięci.
- Korekta - autoryzacji przez Internet.
- Korekta - zerowania oporu kolana redukcyjnego po zmianie działki.
- Korekta - opór dodatkowy można wprowadzić jako ułamek dziesiętny.Do góry...
4.73.01. 2010.08.14. Drobne korekty.
4.72.08. 2010.08.04. Korekta - wstawianie wartości przez kalkulator do okien wymagających liczb cakowitych.
- Korekta - błąd zmiany DZETA kolan typowych przy zmianie typu kolana.
- Korekta - błąd zerowania ilości kolan zwykłych przy skasowaniu kolan 45 lub 90stopni.
- Korekta - po zmianie danych następuje aktualizacja arkusza zbiorczego działek i pomieszczeń.
4.71.07. 2010.06.23. Drobna zmiana wyglądu okna Plik.
- Opcja wyłączenia okien dialogowych pomocy - obecnie są to 4 informacje
  w oknie głównym i pliku, oraz 3 w oknie oporów.
- Zmiana sposobu liczenia odzysku dla nagrzewnicy i chłodnicy.
  Obecnie odzysk jest liczony między temperaturą zewnętrzną a temperaturą pomieszczenia
  lub wywiewu - jeśli ją aktywowano.
- Zwiększenie ilości podpowiedzi i zmiana błędnych podpowiedzi w oknie zysków.
- Korekta - wskazanie pozostałego hałasu między działką a krzywą NR.
4.70.06. 2010.06.05. Korekta obliczeń hałasu.
- Zmiana okna Pliku.
- W oknie Pliku możliwość wybrania nowego - czystego - zestawu danych.
- Dodano kilka okien dialogowych z informacjami o błędach niewłaściwego wprowadzania danych.
- W oknie tabeli działek i tabeli mocy:
  * można wykonywać operacje kopiowania, dodawania nowych i kasowania działek.
  * zmieniono nazwę klawisza "Zapisz" na "Export".
  * aktywna działka jest wyróżniona.
- Likwidacja klawisza "TXT" w oknie głównym.
- Korekta - brak możliwości wybrania działki =początkowej= jako pierwszej.
- Korekta - aktualizacja powiązania "Skąd" po wykasowaniu działki.
- Korekta - obliczania oporu maksymalnego przy przeliczaniu całości.
- Korekta - obliczeń oporów dodatkowych - Program kasował obecność oporu
   po zmianie pomieszczenia.
- Korekta - przeliczania oporów redukcji po zmianie pomieszczenia.

4.63.02. 2010.05.14. Korekta obliczeń hałasu.
- Korekta - stan opcji obliczeń hałasu nie był zapisywany do zbioru.
- Korekta - przeliczenie rekurencyjne oporów i hałasu.
- Korekta - zmiana jednostki hałasu wentylatora z dBA na dB.
- Kontrola wymiarów źródła hałasu - ograniczenie jedynie do wartości dodatnich.
4.62.07. 2010.04.30. Korekta przeliczeń mocy i ciśnienia akustycznego.
- Korekta obliczeń tłumienia dla trójników - usunięcie błędów dzielenia przez 0.
- Dla niepełnych danych trójników Program koloruje brakujące pola na czerwono.
- Rozszerzenie zapisu CSV o nagłówki tabel.
- Zapis do CSV do zbioru o dowolnej nazwie i lokalizacji - standardowe okno zapisu.
- Obliczenia hałasu wzbudzanego na redukcjach.
- Korekta układu opcji w oknie parametrów.
- Korekta błędu zmiany typu kanału po wpisaniu prędkości.
- Korekta domyślnej wilgotności powietrza zewnętrznego.
4.61.07. 2010.04.11. Korekta systemu zapisu obliczeń - dostosowanie do zmienionej treści.
- Korekta obliczeń zysków ciepła przegród - zmiana danych dla promieniowania rozproszonego.
- W wersji Standard uwzględniono w obliczeniach zysków przez przegrody także promieniowanie rozproszone.
- Dane strumieni są obecnie automatycznie zapisywane do arkusza - celem łatwego przeglądania.
- Zapis danych strumieni odbywa się do zbioru "CSV".
- Dane mocy są obecnie automatycznie zapisywane do arkusza - celem łatwego przeglądania.
- Zapis danych mocy odbywa się do zbioru "CSV".
- Klawisz "TXT" w oknie głównym otwiera tylko okno "Opcji".
- Klawisz "Przelicz" przeniesiono obok klawisza "TXT".
- Opcję "Dopuść opory ujemne dla trójników" przeniesiono do okna Opcji.
- Zmiana oporów dla zwężek - odniesiono je do prędkości ZA zwężeniem.
- Dodano opory trójników "Y".
4.60.10. 2010.03.29. Opcje umieszczono w osobnym oknie.
- Zmiana opisów klawiszy dostępu do okien w oknie głównym - oddzielny klawisz do opcji, mocy i zysków.
- Powielenie opcji zapisu z okna Pliku do okna Opcji.
- Opcja wyliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu na podstawie zadanej krzywej NR.
- Dane NR podawane są zarówno w dB, jak i w dB(A).
- Dane akustyczne tłumika i wentylatora można podawać zarówno w dB, jak i w dB(A).
- Testową wersję modułu hałasu umieszczono w osobnym oknie.
   W chwili obecnej jest ona niedostępna.
   Będzie zawierać dane o:
   * tłumieniu w przewodach,
   * tłumieniu na kształtkach,
   * hałasie w poprzedniej działce,
   * hałasie na końcu danej działki,
   * oczekiwanej krzywej NR,
   * wymaganym dodatkowym tłumieniu.
- Do okna Oporów:
   * zmieniono organizację okna - wydzielono kratki,
   * dodano kratki o znanym oporze,
   * uporządkowano działanie klawisza Tab.
- Przy kopiowaniu działki nowa działka ma nową nazwę, i początek w działce macierzystej.
- Zmieniono nazwy zakładek w oknie mocy.
- PRO - Obliczenia tłumienia hałasu.

4.52.05. 2010.03.20. Opory dla blachy perforowanej, dla różnych stopni perforacji.
- Korekty okna oporów - kolorystyka, automatyczne uaktualnienie.
- W nazwie okna oporów pojawia się rodzaj liczonej instalacji - nawiewna lub wywiewna.
- W oknie głównym dodano pole wyboru typu materiału przewodów wentylacyjnych.
- Pomoc przy polu poziomu hałasu informująca, że hałas podano w dB, bez filtra (A).
4.51.08. 2010.03.03. Usunięto nadmiarowy wybór strefy klimatycznej z okna mocy.
- Zmiana procedury kontroli legalności na bardziej liberalną.
- Dodano opcję wyboru koloru elewacji - co jest ujmowane w zyskach od przegród nieprzezroczystych
  przy obliczeniach uwzględniających akumulację (wersja PRO).
- Korekta błędu aktualizacji przy wywołaniu ręcznym - plik był zapisywany w aktualnym katalogu.
4.50.07. 2010.02.22. Zmiana okna OPORÓW:
   * połączenie łuków i trójników w jednym polu,
   * połączenie zwężek i rozszerzeń w jednym polu, z ich lokalizacją zawsze na końcu działki
   * dodanie szybkiego przeliczania dla typowych zmian kierunku 45 i 90 stopni.
   * korekta obliczeń oporów kolan.
   * dodanie odsadzki na kolanach 45%.
   * doprecyzowanie dla kolan iż skręt jest przy stałej WYSOKOŚCI.
- Zmiany w obliczeniach oporów:
   * korekta obliczenia prędkości optymalnej dla trójników wywiewnych.
   * PRO - Program sam sprawdza czy występuje rozszerzenie, i je ustawia
      (tylko jedna działka łączy się z aktualną, i ma pole większe od aktualnego),
      Gdy brak kryteriów - pole obecności rozszerzenia jest wyłączane,
- Automatyczna aktualizacja oporów po zmianie wymiarów kanału lub jego typu.
- Dla trójników Program sprawdza czy strumień całkowity wyliczony nie jest większy od strumienia podanego
  dla działki poprzedniej.
- Przycisk "Przelicz" aktualizuje także moc całkowitą.
- Poprawa zmiany wartości prędkości i strumienia przy zmianie typu trójnika z przelotu na odgałęzienie i vice-versa.
- Dodatkowa kontrola dostępności serwera aktualizacji przed ściąganiem zbioru uaktualnień,
  celem wyeliminowania zawieszania się Programu przy awarii Internetu ale pracującej sieci wewnętrznej.
- Średnica zewnętrzna może być wyliczana wg wzoru Ferencowicza a nie ogólnego.
- Poszerzono zakres pomocy o nowe typy materiałów kanałów wentylacyjnych.
- PRO - Przycisk "Przelicz" aktualizuje także opory miejscowe.
- PRO - Automatyczne wyliczanie strumienia łącznego ze wszystkich działek tworzących kształtkę
  (a nie tylko 2 wpisanych jak w wersji Standard), i kontrola poprawności strumienia łącznego.
Dodano wersję Standard Plus różniącą się od Standard zwiększoną ilością zapisywanych pomieszczeń.
Dla tej wersji ilość ta jest taka jak w wersji PRO i wynosi 3000.

4.23.06. 2010.02.16. Zapis wyników do zbioru tekstowego.
- Klawisz kopiowania sumy dzeta do pola oporów dodatkowych.
- Zmniejszenie okna oporów, drobna zmiana jego wyglądu.
- Uproszczenie okna wyboru typu łuków.
- Dla przelotu trójników przyjmowany jest kąt 0.
- Korekta pomocy dla zwężek i redukcji.
- Korekta błędu braku reakcji na zmianę współczynnika jednoczesności dla ludzi.
- Korekta błędu przeliczania oporów dodatkowych.
4.22.10. 2010.02.10. Wykres oporów trójników.
- Obliczenia rozszerzeń (dyfuzorów) dla kątów 10-90 stopni.
- Skok kąta zwężek co 15o.
- Korekta procedur startowych.
4.21.09. 2010.01.28. Możliwość użycia przecinka w polach prędkości trójników.
- Ograniczenie stosunku R/D dla łuków do 1.
- Po zmianie prędkości lub strumienia następuje aktualizacja danych trójników (dla opcji aktualizacji automatycznej).
- Zamiana prędkości dla trójników miejscami po zmianie radio-buttona.
- Klawisz aktualizacji ręcznej prędkości trójników.
- Korekty okna i procedur startowych.
- Korekty automatycznych obliczeń oporów.
- Przed aktualizacją następuje kontrola aktywności serwera, co przy braku połączenia skraca czas uruchomienia.
- Klawisz ręcznego przerwania aktualizacji.
- Korekta sumowania zysków maksymalnych godzinowych.
- Przy braku zaznaczenia opcji kontroli wilgotności wewnętrznej nie można użyć opcji uwzględniania zysków wilgoci.
- Przypomnienie o aktualizacji pojawia się przy jej braku:
   * po 5 nieudanych próbach połączenia z serwerem,
   * po 31 dniach od ostatniej komunikacji z serwerem.
4.20.05. 2010.01.23. Wyliczanie oporu maksymalnego dla instalacji.
- Określenie najniekorzystniejszego pomieszczenia pod względem oporów.
- Korekta obliczeń izolacji - dla zaznaczonego kanału okrągłego Program liczył straty jak dla prostokątnego - i vice versa.
- Korekta kolejności przejść przez pola w oknie Oporów.
- Skok kątów kształtek w oknie oporów co 15o.
- Usunięcie 5 wyskakujących przy starcie okien w wersji Standard.
- Korekta wyliczeń współczynnika dzeta dla trójników o kącie 30-45 stopni.
- Możliwość ręcznego sumowania oporów - bez zapisu danych pośrednich w Programie.
- Dane statystyczne.

4.12.04. 2010.01.16. PRO - Automatyczne wyliczenia części oporów miejscowych:
   * wyliczanie współczynników pól dla redukcji i rozszerzenia kanału.
   * wyliczanie pól i prędkości dla trójników.
- Zmiana okna oporów - zamiast ilości kształtek które mogą być jedynie pojedyncze na działce obecnie jest jedynie pole wyboru "jest/nie ma".
- Korekty działania klawiszy w oknie "Opory".
- Uproszczenie pola trójników orłowych.
- Dla wersji Standard okno z informacją że przeliczenie iteracyjne izolacji jest niedostępne.
4.11.04. 2010.01.12. Poprawa błędu przy wstawieniu zerowej ilości powietrza.
- Poprawa obliczania zysków ciepła dla godzin 18-20.
- Dodano możliwość rezygnacji z liczenia zysków przez przenikanie przez okna od zmiennej temperatury zewnętrznej.
- Przy zmianie ustawień podstawowych przed przeliczeniem jest pytanie o chęć przeliczenia.
- Dodano zmienną określającą typ instalacji - nawiewnej lub wywiewnej, do obliczeń hydraulicznych.
- Wybór typu instalacji determinuje rodzaje kształtek jakie można przyjąć.
- Minimalny poziom hałasu w kanale ograniczono do 5dB.
4.10.07. 2010.01.04. Okno wyboru strefy klimatycznej - wraz z jej wyborem zmianie ulegają domyślne wartości temperatur i wilgotności powietrza dla zimy i lata.
- Okno z mapą stref klimatycznych.
- Dla każdej strefy zyski przez przenikanie przez przegrody przezroczyste są liczone zgodnie ze średnią
  temperaturą godzinową!
- Automatyczne przeliczenie mocy chłodniczej po zmianie temperatury pomieszczenia.

4.03.05. 2009.12.25. Korekty obliczeń strumienia dla mocy wpisanej w okno chłodu.
- Obliczenia poziomu hałasu generowanego w kanale.
- Wskazanie maksymalnego poziomu hałasu generowanego w instalacji.
4.02.06. 2009.12.15. Korekty zapisu tekstowego.
- Poprawa tworzenia kopii zapasowej.
- Korekta obliczeń zysków ciepła - wykluczenie wartości ujemnych.
4.01.08. 2009.12.04. Zmiana formatu zbioru - konieczny jest eksport starych plików przez format "pow_txt".
- PRO - ujęcie w obliczeniach zysków ciepła także przegród wewnętrznych.
- Poszerzenie zakresu godzin dla których obliczane są zyski - obecnie 7-20.
- Możliwość zdefiniowania temperatury wywiewu powietrza z pomieszczenia - co pozwala na dokładniejsze określenie
  wielkości koniecznego chłodzenia. Ma ona wpływ na moc chłodnicy, natomiast do obliczeń zysków ciepła
  nadal jest przyjmowana temperatura pomieszczenia.
- Usunięto okno z informacją o błędzie ściągania informacji aktualizacyjnych.
- Opcja przeliczania sumy oporów po działkach - z wyborem metody liniowej i rekurencyjnej.
- Dostosowanie do nowych ustawień Neostrady.
- Korekty wczytywania zbioru tekstowego.
- PRO - zmiana wyglądu okna obliczeń zysków ciepła przez przegrody.Do góry...
3.92.01. 2012.09.01. Zmiany danych rejestracyjnych.
- Nowe procedury wewnętrzne.

3.91.07. 2009.12.02. Likwidacja możliwości wprowadzenia ujemnej ilości metrów powietrza.
- Likwidacja klawiszy wstawienia mocy chłodniczej do pola całkowitej mocy jawnej chłodnicy. Pozostał tylko klawisz aktualizacji mocy 'roboczej' czyli od Tnawiewu do Tpomieszczenia.
- Korekta działania klawisza "+" - suma oporów.
3.90.05. 2009.11.17. Automatyczne przeliczenie całego zestawu danych zysków ciepła po zmianie danych ogólnych.
- W oknie pomocy strumienia podawany jest obecnie także aktualny strumień w m3/s.
- Dla szyb i osłon dostępny jest po najechaniu na nie pełny opis.
- PRO - Zmieniono zestaw szyb dla świetlika - usunięto luxfery a dodano poliwęglany.
- PRO - Poprawiono wydruk dopasowując do większej ilości informacji o świetlikach.
- PRO - Możliwość podania własnego współczynnika przepuszczalności energii słonecznej dla okna - po wybraniu 'okno zwykłe'.

3.83.03. 2009.11.06. Parametry atmosfery przeniesiono do danych ogólnych.
- Korekta wyliczenia zysków dla świetlików.
- PRO - Możliwość zdefiniowania innej osłony świetlika niż okna.
- PRO - Możliwość zdefiniowania innego rodzaju szklenia świetlika niż okna.
3.82.03. 2009.11.03. Okno "O..." wzbogacono o treść umowy licencyjnej.
- Korekta wyliczenia mocy od tn do tn - obecnie nie obejmuje odzysku.
- Korekta wyliczania strumieni na podstawie mocy.
- Drobne korekty wizualne.
3.81.03. 2009.10.14. Korekta wyliczania średnicy zastępczej.
- Informacja o stosowaniu wzoru dla rur gładkich.
- Zmiana zakresu obliczeń izolacji:
   * temperatura otoczenia od -20 do +50 oC,
   * grubość izolacji od 0 do 120mm.
- Drobne poprawki.
3.80.08. 2009.10.04. Zmiana formy okna głównego. Możliwość zmniejszenia go o połowę lub 1/4.
- Dodanie okna danych ogólnych mocy - z ujęciem w nim mocy chłodniczej całkowitej, oraz określenia współczynników jednoczesności przebywania ludzi w pomieszczeniach,
- W oknie mocy:
   * poszerzono typy prac z 3 do 9 rodzajów,
   * określono zyski wilgoci dla każdej pracy,
   * zyski te są wyliczane i zmienne dla temperatury w pomieszczeniu.
- Możliwość ukrycia zakładek w oknie mocy - tak by je zmniejszyć o 2/3.
- Określenie rodzaju pomieszczenia - do dalszego wykorzystania przy wsp. przebywania ludzi.

3.73. 05. 2009.09.10. Korekta obliczeń wilgotnościowych.
- Wyliczenia minimalnej wymaganej ilości powietrza dla osuszania.
- Uwzględnienie mocy na osuszanie w doborze chłodnicy.
- Strumień powietrza można modyfikować myszką.
- Równocześnie z wygenerowaniem zapisu do pola TXT, opis jest zapisywany w schowku.
3.72.07. 2009.09.02. Poprawa kolejności przechodzenia między polami klawiszem TAB.
- Drobne zmiany wyglądu - wielkości wyliczone prezentowane są w polach wizualnie 'obniżonych'.
- Korekta zapisu do pola tekstowego.
- Po wybraniu skojarzenia zbiorów "pow" z programem, zbiory te będa automatycznie otwierane po ich kliknięciu.
- Zmiana procedury automatycznej aktualizacji.
3.71.03. 2009.08.15. Poprawki modułu zysków ciepła.
- Rozszerzono Program o definicję działki poprzedniej.
- Poszerzono i zmieniono zapis do pól tekstowych.
- Poprawki zapisu danych tekstowych.
- PRO - Program zapamiętuje wybór opcji:
   * Licz z uwzględnieniem akumulacji,
   * Aktualizuj moc jawną stale.
3.70.07. 2009.08.09. Zapis danych do zbioru tekstowego - do wymiany między wersjami.
- Przy zmianie wersji danych - stara wersja programu jest zapisywana pod inną nazwą celem umożliwienia konwersji.
- Obliczenia izolacji.
- Poszerzono statystykę programu.
- PRO - Możliwość obliczeń izolacji metodą iteracyjną.

3.64.04. 2009.07.13. Poprawki obliczeń wilgotnościowych.
- Poszerzenie obliczeń zysków ciepła o szukanie maksimum zysków do godziny 20ej.
3.63.05. 2009.06.13. Liczenie sumy mocy chłodniczej godzinowo lub bezwzględnie.
- PRO - przy wyborze szyby informacja o stopniu przepuszczalności światła przez nią.
- Poszerzenie ilości rodzajów szyb do 25.
- Ciągłe obliczanie wymiaru kanału dla zadanej prędkości.
3.62.07. 2009.06.02. Możliwość generowania zestawienia pomieszczeń z zyskami ciepła.
- Poprawki obliczeń oporów kształtek.
- Obliczenia oporów dla trójników o kątach 0-90 płynnie a nie skokowo.
- Możliwość uwzględniania ujemnych wartości wsp. dzeta dla trójników wywiewnych.
- Rezygnacja z okna przełączającego stan podokien.
3.61.11. 2009.05.20. Obliczenia zysków ciepła dla CAŁOŚCI projektu.
- Zyski od oświetlenia, ludzi etc liczone są oddzielnie dla godzin pracy, i poza nimi.
- Przycisk ręcznej aktualizacji Programu.
- PRO - Okno do wyliczania masy przegrody.
- PRO - Możliwość stałej aktualizacji zysków ciepła przez przegrody - w oknie zysków ogólnych.
3.60.5. 2009.05.09. Reorganizacja okien, wprowadzenie zakładek.
- Dodano kalkulator.
- Kalkulator można wywołać także klikając dwukrotnie w niektóre okna - wówczas
wynik obliczeń jest wstawiany do danego pola

3.51. 3. 2009.05.01. Uwzględnianie w obliczeniach wilgotnościowych zysków wilgoci.
Plik konfiguracji z zapisem położenia oknie Programu.
3.50.6. 2009.04.27. Zapis danych.
PRO - do 3000 pomieszczeń.
STD - do 5 pomieszczeń.
- Przeniesienie temperatury wewnętrznej do okna mocy.
- Możliwość zadania mocy cieplnej lub chłodniczej w odniesieniu do temperatury w pomieszczeniu.
- Zdefiniowanie stopnia recyrkulacji latem i zimą.
- Nowy Ekran powitalny.

3.02.6. 2009.04.20. Kontrola wprowadzanych danych.
- możliwość podania temperatury wewnętrznej dla obliczeń zysków ciepła.
- poprawa wyświetlenia mocy chłodniczej gdy moc ukryta jest bliska 0.
PRO: korekta obliczeń.
3.01.4. 2009.04.11. Podział programu na wersję zwykłą i PRO.
Wersja 3 PRO:
Uwzględnianie w obliczeniach zysków ciepła:
- akumulacji ścian zewnętrznych,
- zamiany temperatur zewnętrznych w ciągu doby,
- przepuszczalności atmosfery,
- zysków ciepła przez przenikanie przez okna.Do góry...
2.73.9. 2009.04.07. Nowe okno OKNA... umożliwiające wywołanie okien kształtek, przyborów i zapisu.
- Przy zapisie pojawia się okno do zapisu opisu działki z możliwością zaniechania zapisu.
2.72.3. 2009.03.23. Dla obliczeń zysków przez ściany wykorzystany wsp. U.
- Poszerzono ilość typów okien i zasłon.
2.71.5. 2009.03.20. Okno zapisu wyników obliczeń wydzielono jako oddzielne.
- Nowe okna zapisu obliczeń mocy.
- Współczynnik tłumienia szyby w oknie obliczenia zysków ciepła.
2.70.5. 2009.03.13. Okno szacowania mocy chłodniczej.
- Okno obliczania zysków ciepła przez przegrody.
- Automatyczne obliczanie godziny maksymalnych zysków.

2.63.5. 2009.03.02. Obliczenia mocy na osuszanie.
- Poprawa obliczeń mocy chłodniczej ukrytej.
2.62.7. 2009.02.22. Zmiana kompozycji głównego okna Programu.
- Zmiana kompozycji okna Mocy.
- Zmiana opisów w oknie Strat miejscowych.
- Program może automatycznie dobierać wymiar kanału dla stałej prędkości.
- Dobór kanału dla prędkości - także dla kanału okrągłego.
- Uporządkowanie działania klawisza TAB.
- Okno podpowiedzi ilości powietrza wentylacyjnego dla różnych pomieszczeń.
- Wieloliniowa informacja o zmianach.
2.61.5. 2009.02.12. Klawisze do ustawienia parametrów.
powietrza zewnętrznego na lato lub zimę - karta "Moce".
- Moc nagrzewnicy uzwględnia odzysk ciepła zimą.
- Zmiana kompozycji okna Mocy.
- Dobór szerokości kanału do podanej prędkości.
2.60.5. 2009.02.03. Nowy wygląd okna obliczeń.
- Okno "O..." z linkiem do strony BILAN oraz mailem.
- Kawisz zerowania sumy oporów.
- Poprawa obliczeń oporów trójników.

2.50.14. 2009.01.23. Nowe okno "OPORY"
- Obliczenie współczynnika Dzeta dla podstawowych kształtek
- Klawisz "Minimalizuj" w oknie mocy i oporów
- Okna mocy i oporów domyślnie uruchamiają się zminimalizowane
- Automatyczna aktualizacja przez Internet.
- Brak okna powitalnego - Program od razu uruchamia okno obliczeń.

2.21.4. 2008.12.23. Nowe okno "MOCE":
- Obliczanie mocy nagrzewnicy
- Wymiary kanałów kołowych przyjmowane z typoszeregu a nie dowolne
- Wymiary kanałów podawane w milimetrach a nie metrach
- Obliczanie mocy jawnej chłodnicy
- Obliczanie mocy utajonej chłodnicy
- Wyliczanie na podstawie mocy i temperatur minimalnego strumienia powietrza
2.20.1. 2008.12.11. Zliczanie sumy oporów.
--- WERSJE FREEWARE ---

Do góry...
3.62.2. 2017.10.14. Aktualizacja antywirusowa kodu.
3.61.2. 2017.10.05. Aktualizacja antywirusowa kodu.
3.60.2. 2017.09.24. Wersja 2018 - rekompilacja z aktualizacją kodu.
- Przedłużenie ważności wersji do 2019.01.01.
- Rezygnacja z generowania ID komputera.

3.51.1. 2017.07.22. Zmiana kodu (aktualizacja bibliotek do INDY 10) celem zmniejszenia ilości
   fałszywych alarmów zgłaszanych przez programy Antywirusowe.
3.50.4. 2017.07.21. Wersja 2017 - rekompilacja z aktualizacją kodu.
3.50.1. 2015.12.26. Wersja 2016 - z informacją o zakończeniu wsparcia.

3.42.1. 2015.11.15. Informacje o zakończeniu wsparcia.
3.41.1. 2014.09.11. Okno startowe z informacją o Bilan HVAC.
3.40.5. 2014.06.05. Wynik działań Kalkulatora można uzyskać także przez ENTER.
    Zmiana treści umowy licencyjnej.

3.32.4. 2013.11.12. Korekta uruchomienia wersji pełnej.
3.31.2. 2013.01.29. Usunięto moduł zakupowy.
3.30.6. 2012.12.29. Zmiana modułu cennika.
3.30.1. 2012.11.10. Kontrola czy na dysku jest wersja pełna - i ew. uruchomienie tej wersji.

3.22.14.2012.11.09. Korekta wczytywania zbioru konfiguracyjnego.
3.22.11.2012.08.02. Korekta procedur zakupowych.
3.22.7. 2012.03.29. Korekta okna informującego o poprawności kodu wersji Light.
3.22.5. 2012.03.10. Kontrola poprawności kartoteki Programu.
3.21.1. 2012.02.05. Kontrola poprawności wprowadzenia kodu wersji Light.
3.20.1. 2012.01.19. Zmiana nazwy na Powietrze 2012 Simple.

3.12.1. 2011.12.08. Korekta kontroli wersji Light.
3.11.7. 2011.07.28. Korekty procedur on-line.
3.11.1. 2011.07.09. Poprawa współpracy z kontem Gościa.
3.10.5. 2011.02.12. Korekta procedur inicjacji - pojawiał się błąd na niektórych komputerach.
3.10.2. 2011.01.11. Zmiana nazwy na 2011.
3.10.1. 2011.01.09. LIGHT - opcja OKNO NA WIERZCHU.
    Zmiana cen i aktualizacja modułu cennika.

3.04.7. 2010.10.22. Zmiana cen i aktualizacja modułu cennika.
3.04.1. 2010.10.05. Pasek postępu przy aktualziacji zbioru.
3.03.4. 2010.09.17. Korekta formularza zakupowego.
3.03.1. 2010.08.14. Dostosowanie do nowej wersji programy POWIETRZE PRO.
    Korekta daty zgodnie z zegarami internetowymi.
3.02.1. 2010.08.08. Wersja zwykła umożliwia podgląd okna wersji Light.
3.01.1. 2010.03.07. Wersja Light wzbogacona została o określenie hałasu generowanego w kanale.
    Ustawienia wersji Light wczytywane są wraz ze startem Programu.
    Przy starcie od razu wykonywane jest przeliczenie dla danych standardowych.2.63.12. 2010.03.06. Zmiana cennika.
2.63.8. 2010.01.27. Korekta procedur wyliczania ceny wersji pełnych.
2.63.7. 2010.01.25. Wersja dostosowana do zmiany portów Neostrady.
2.62.2. 2009.10.16. Okno "O..." wzbogacno o treść umowy licencjnej.
2.62.1. 2009.10.14. Informacja o stosowaniu wzoru dla rur gładkich.
2.61.3. 2009.10.14. Korekta wyliczania średnicy zastępczej.
2.61.1. 2009.10.07. Okno zakupu wersji pełnych.
2.60.3. 2009.09.12. Light - Możliwosć dopasowania szerokości kanału do zadanej prędkości.
2.60.2. 2009.09.12. Light - Pomoc dla strumienia powietrza i chropowatości.
2.60.1. 2009.09.11. Zmiana organizacji okna.

2.51.1. 2009.09.10. Strumień powietrza można modyfikować myszką.
2.50.6. 2009.09.02. Zmiana procedury autoaktualizacji.
2.50.4. 2009.08.15. Drobne zmiany wizualne.
2.50.1. 2009.08.09. Dostępna wersja komercyjna Light.

2.42.1. 2009.07.28. Poszerzono informacje o błędach.
2.41.7. 2009.06.02. Dodano kalkulator. Kalkulator można wywołać klikając dwukrotnie w niektóre okna
- wówczas wynik obliczeń jest wstawiany do danego pola
2.40.2. 2009.05.04. Plik konfiguracji z zapisem położenia oknie Programu.


2.32.3. 2009.04.28. Nowy Ekran powitalny.
2.31.2. 2009.04.15. Kontrola wprowadzanych danych.
2.30.2. 2009.03.24. Odnośnik do okna z podglądem Pełnej wersji Programu.
2.30.1. 2009.03.23. Możliwość doboru wymiaru kanału do prędkości.


2.20.9. 2009.03.23. Zmiana nazwy na "powietrze_free".
2.20.4. 2009.03.14. Zliczanie sumy oporów.


2.15.1. 2009.01.24. Odświeżony wygląd okna obliczeń.
2.14.8. 2009.01.23. Automatyczna aktualizacja.
2.14.7. 2009.01.18. Odnośnik do strony WWW oraz mail.
2.14.6. 2009.01.17. Półautomatyczna aktualizacja.
2.14.5. 2009.01.11. Kontrola aktualizacji przez Internet.
2.14.3. 2009.01.09. Poprawa działania wyboru kanału okrągły/prostokąt.
2.14.1. 2009.01.05. Zmiana nazwy programu, informacji o Programie.
2.13.2. 2008.12.18. Wymiary kanałów podawane w milimetrach a nie metrach.
2.13.1. 2008.12.17. Wymiary kanałów kołowych przyjmowane z typoszeregu a nie dowolne.
2.12.1. 2008.12.11. Zliczanie sumy oporów.
2.11.3. 2002.01.22. Zmiana stylistyki okna głównego.
2.11.1. 2000.08.26. Obliczenia średnicy kanałów okrągłych.


2.01.3. 2000.06.21. Pierwsza wersja dla Windows.
--- Bilan HVAC for Tablet / Phone for ANDROID ---

Do góry...
Historię wersji 2 i nowszych przeniesiono do nowego pliku - w związku z jej interdyscyplinarnością.

1.80.05. 2015.02.26. Uruchomiono moduł reklamowy.
    Zmiana czasu ważności wersji do 2016.01.30.
- Zrezygnowano z części procedur statystycznych.
- Korekty wizualne - głównie wersji dla telefonów.
- Dodanie kolejnych tłumaczeń na angielski.
- Informacja o ważności wersji wyświetlana jest przy pozostałych mniej niż 2 miesiącach.

1.72.02. 2014.12.12. Włączono funkcję zatrzymania aplikacji przy braku sieci.
    Zatrzymanie aplikacji przy braku sieci następuje przy wejściu do okna obliczeń.
1.71.03. 2014.11.21. Przetłumaczono całość interfeacu na angielski.
- Z okien dialogowych usunięto wersję Light.
- Drobne korekty programu.
- Wbudowanie zabezpieczenia czasowego.
- Dodanie do wersji Simple podglądu okna Smart.
- Okno Smart dostępne jest w wersji Light.
1.70.04. 2014.11.11. Statystyka wysyłana jest co kilka uruchomień, a nie przy każdym.
- Korekty nazw aplikacji - Light i Simple.
- Rozpoczęto proces tłumaczenia na język angielski, i dwujęzyczności aplikacji.
- W wersji dla telefonów ukryto zakładkę z izolacją.

1.60.07. 2014.11.07. Wersja kompletna - bez ograniczeń czasowych. Zakończono fazę testów.
- Uaktywniono przycisk uwzględniania temperatury wewnętrznej - do recyrkulacji.
- Usunięto opisy "wersja testowa".
- Uaktywniono przycisk uwzględniania temperatury wewnętrznej do recyrkulacji.
- Program nie kończy działalności automatycznie w przypadku braku sieci, i uruchamia ekran powitalny.
- Początki implementacji modułu reklamowego.

1.52.04. 2014.10.10. Uaktywniono przycisk zakupu wersji pełnej.
- Drobne korekty interfejsu i okien informacyjnych.
- Odblokowanie skali Y w wersji dla telefonów.
1.51.02. 2014.10.05. W czasie uruchamiania wyświetlany jest ekran startowy z informacją o trwaniu procesu.
- Wyniki obliczeń zakładki uproszczonej są częściowo transferowane do okna podstawowego.
1.50.05. 2014.10.03. Nowe okno z obliczeniami uproszczonymi - jako pomocnik Inżyniera Budowy.
- Przywrócono okno informacji o pozostałych dniach aktywności licencji czasowej.
- W ustawieniach klawisz "Nowości" - wyświetlający okno z informacją o tym co nowego w danej wersji.
- W wersji dla telefonów uaktywniono kilka nieczynnych przycisków i informacji.

1.43.02. 2014.09.28. Wykrywanie uruchomienia edycji dla tabletów na ekranie mniejszym niż 7"
   a edycji dla telefonów na większym niż 6", i propozycja zmiany wersji.
- Korekty procedur wykrywania obecności łącza internetowego.
1.42.02. 2014.09.26. Uaktywniono okna przemian w centrali dostępne tylko w wersji PRO.
1.41.01. 2014.09.24. Automatyczna zmiana skali przy starcie aplikacji.
- Klawisz umożliwiający wyłączenie automatycznej zmiany skali.
1.40.04. 2014.09.23. Okno powiadamiania o nowościach przy pierwszym uruchomieniu wersji zaktualizowanej.
- Zmiana kolejności zakładek - Ustawienia są ostatnie.
- Korekta statystyki.
- Dodano klawisz "Statystyka" informujący o ilości uruchomień aplikacji i czasie jej aktywności.
- Przy uruchomieniu klawisza "Zakup" zawsze jest wysyłany mail. Przy nieudanej próbie pojawia się okno    z informacją o tym fakcie.

1.36.03. 2014.09.20. Wersja prawie stabilna !!!
- Kontrola faktycznej wydajności podłączenia z internetem a nie jedynie sieci.
   Dzięki temu program nie blokuje się przy braku internetu.
- Uzupełnienie statystyki.
- Korekta - usunięcie zbędnych pakietów z wersji dla telefonów, co powodowało zawieszenie aplikacji.
1.35.02. 2014.09.17. Kolorowo zaznaczono pola do edycji.
1.34.01. 2014.09.15. Opcja automatycznej zmiany skali przy uruchomieniu.
- Korekta - uruchamiania wersji dla telefonów.
- Korketa - wczytywania parametrów.
1.33.01. 2014.09.14. Korekta działania klawisza SKALA OPTYMALNA w oknie obliczeń.
1.32.05. 2014.09.13. Korekta zgodnych urządzeń - wersja dla Tabletów pokazywana jest tylko dla urządzeń z ekranem >4",
   oraz Androidem >= 4.0.
- Drobne korekty interfejsu.
- Likwidacja procedur mailowych z wykorzystaniem interfejsu SSL.
- Zapisane parametry przy wczytywaniu zmieniają także wygląd opcji.
- Odblokowanie części pól.
- Uzupełnienie cennika o różne wersje.
- Rozbudowa danych statystycznych.
- Ukrywanie klawiatury dla części pól.
- Procedury wyłączające funkcje dla wersji Simple.
- Korekta - zamykania aplikacji przy zmianie orientacji okna.
1.31.04. 2014.09.08. Klawisz zmiany skali w oknie głównym.
- Procedura wyliczania dnia końca licencji niezależna od ustawień systemu.
- Korekta procedur mailowych - przy ponownym wywołaniu programu już uruchomionego pojawiał się błąd.
1.30.01. 2014.08.26. Ponownie w GOOGLE PLAY :)

1.20.01. 2014.03.25. Pierwsza wersja w GOOGLE PLAY.

1.12.03. 2014.03.24. Korekty wyglądu i funkcjonowania.
1.11.01. 2014.01.12. Przeliczenia ciśnienia akustycznego w funkcji odległości.
- Określenie rozdzielczości ekranu.
1.10.06. 2014.01.09. Przeliczenia hałasu - dB na dBA i odwrotnie.
- Zliczanie ilości uruchomień i czasu pracy.
- Zmiana trybu zamknięcia programu.
- Drobne korekty funkcjonalne.

1.05.02. 2014.01.05. Pierwsza wersja udostępniona na zewnątrz.
- Działa moduł odczytania numeru seryjnego urządzenia.
- Działa moduł mailowy.
- Ustanowiono cennik oprogramowania - dla 2 wersji - Light i Full.
1.04.03. 2014.01.03. Dodano zakładkę obliczeń izolacji.
- Działa moduł wykrywania podłączenia do internetu.
- Zapamiętywanie ustawień przez Program.
- Możliwość zmiany skali X i Y dla okna obliczeń.
1.03.04. 2013.12.29. Dodano zakładkę przemian IX w centrali.
- Wersja o zmienionym designie dla telefonów komórkowych.
1.02.04. 2013.12.05. Wersja funkcjonująca.
1.01.13. 2013.11.30. Pierwsza wersja testowa.
   * Obliczanie strumienia,
   * Ustalanie wymiarów względem prędkości,
   * Ustalanie wymiarów względem hałasu,
   * Ustalanie wymiarów względem oporu liniowego.

CENNIK