Programy instalacyjne


Ogrzewanie
Powietrze
Woda.


Opis programu Woda.

Okno główne
Konfiguracja
Opcje obliczeń
Rury
Ciepło
Izolacja
Naczynie wzbiorcze
Zawór bezpieczeństwa
Przybory
Kształtki
Hydranty
Zapis/odczyt


Oceń nas

Oceń Nas
i zapisz się na newsletter.

Pomoc do programów - FAQ

FAQ dla Wody i Ogrzewania

Zadania szkoleniowe

Szkolenie Powietrze i Woda

Opis programu Woda


Okno główne.


Program działa w oparciu o dwa podstawowe okna:
- okno główne - opisane w tym miejscu,
- okno szczegółów - opisane niżej.
W oknie głównym występuje zawsze widoczna zakładka danych podstawowych.

Wodomierz:
- strumień nominalny dobranego wodomierza,
- typ dobranego wodomierza,
- klawisz 'V' - zapis danych wodomierza.
Strumienie:
- strumień normalny - suma współczynników wypływu,
- strumień sekundowy - wyliczony dla zadanego typu budynku,
- informacja o przyjętej gęstości wody - wyliczonej z jej temperatury.
Zarówno strumień nominalny jak i gęstość zależą od wybranego typu instalacji - wody zimnej, ciepłej lub ogólnej.
W przypadku wpisania strumienia ręcznie (a nie wyliczanego z przyborów podanych w zakładce "Przybory" okna "Szczegóły") zaznaczane jest automatycznie pole "Strumień ręcznie".
Kolejne pola to:
- nazwa aktualnej działki,
- nazwa poprzedniej działki - której strumień jest sumowany z przyborami podłączonymi bezpośrednio do aktualnej.

Przyciski:
- Przelicz - przeliczane są wszystkie ścieżki zgodnie z zapisami "działek poprzednich".
- Szczegóły - otwiera lub zamyka okno szczegółów,
- TXT - zapis danych z aktualnie otwartej zakładki do pól tekstowych i schowka,
- Zapis/odczyt - otwiera lub zamyka okno zapisu do pliku i dodania kolejnych działek,
- Koniec - koniec pracy z Programem.

Konfiguracja.
Typ obiektu - zgodnie z Polską Normą:
- mieszkalny,
- biurowy,
- hotel,
- dom towarowy.
Dodatkowo za normą DIN wprowadzono obiekty o znacznie odbiegających rozpływach sekundowych:
- szpital,
- szkoła.
W obiektach tego typu występują gwałtowne rozbiory z pojedynczych węzłów sanitarnych
(np. w szkole po zajęciach WF, z zaplecza szatni.

Kolejne pola:
- przybory o przepływuie powyżej 0.5 l/s - jeśli Program znajdzie takie przybory wśród wybranych
  to sam zaznaczy tę opcję, jeśli jednak wpiszemy strumień ręcznie, a takie przybory będą występować
  - należy opcję zaznaczyć samemu.
- zapis razem woda ciepła/zimna - dla danej działki wygenerowane będą do pola tekstowego dobory
  zarówno dla wody ciepłej jak i zimnej, bez zmiany typu wody w opcjach.
- zapis obok siebie - jeśli jest wybrana opcja zapisu danych wody ciepłej i zimnej, to tabela wody ciepłej będzie
  generowana obok tabeli wody zimnej, lub jako kolejny wiersz.
- po zapisie tekstu przejdź do okna zapisu - po naciśnięciu klawisza "TXT" nastęuje zapis danych do pola tekstowego.
  Jeśli jest wybrana ta opcja to Program automatycznie wyświetli pole tekstowe. Jeśli nie jest wybrana - zapis jest
  generowany, ale okno nie jest otwierane. Można je otworzyć przez "Szczegóły" => "TXT".
Chropowatość - zmieniana automatycznie po zmianie materiału.
Istnieje także możliwość automatycznej zmiany materiału dla wszystkich działek.


Opcje obliczeń.


Okno to służy do wybrania metody wg której Program określa średnicę przewodów.
Możliwe opcje to:
- opór maksymalny liniowy - w Paskalach na metr,
- prędkość maksymalna - niezależna od średnicy,
- prędkość maksymalna zmienna - określona oddzielnie dla 4 zakresów średnic.
Dodatkowo w oknie tym wyświetlany jest wyliczony opór całej instalacji.


Rury.


Program dobiera średnice przewodów automatycznie, wg kryterium podanego w "opcjach".
Aby dobór był poprawny należy najpierw wybrać typoszereg rur.
Jeśli określona średnica nam nie odpowiada, można wybrać inną - wówczas pojawi się zaznaczenie w polu "wybór średnicy ręczny". Średnica taka nie będzie też dalej zmieniana.
Na dole karty wyświetlany jest opór odcinka (z ujęciem jego długości i oporów miejscowych) oraz opór instalacji od początku.


Ciepło.


W tym oknie istnieje możliwość obliczenia mocy potrzebnych do podgrzewu ciepłej wody, z podziałem na moc średnią godzinową, maksymalną godzinową, oraz maksymalną sekundową (z przepływu sekundowego).
Ilość wody na osobę przyjmowane są zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie obliczeń charakterystyki energetycznej.


Izolacja.


Program umożliwia obliczenie schłodzenia na wyliczanej działce, przy wyliczonym przepływie. W tym celu należy:
- wybrać materiał izolacji,
- wybrać temperaturę otoczenia,
- zdecydować przy jakim strumieniu liczymy straty. Jest to istotne dla obliczeń dla przewodów cyrkulacyjnych,
  w których przepływy wynoszą około 15% przepływu sekundolwego w instalacji c.w.u.
W wersji PRO istnieje dodatkowo możliwość włączenia opcji liczenia iteracyjnego - tj. metodą kolejnych przybliżeń. Jest to metoda dokładniejsza, jednak dla dużych zładów długotrwała, zaś w zastosowaniach inżynierskich różnice nie są duże.
W przypadku liczenia całych zładów Program jako temperaturę zasilania przyjmuje temperatury wody wypływającej z poprzedniej działki.


Naczynie wzbiorcze.


W tym oknie istnieje możliwość obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego, niezbędnego do zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed wzrostem ciśnienia przy podgrzewie.
Jako dane wejściowe należy podać pojemność podgrzewacza oraz rur, ciśnienie w sieci lub za reduktorem oraz ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Dla podanej ilości naczyń Program określi ich typ i minimalną pojemność.
Kompletne obliczenia zgodne z wymaganiami UDT dostępne są po kliknięciu na przycisk TXT - w oknie tekstowym.


Zawór bezpieczeństwa.


W tym oknie istnieje możliwość obliczenia zaworu bezpieczeństwa, niezbędnego do zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed wzrostem ciśnienia przy podgrzewie.
Jako dane wejściowe należy podać pojemność podgrzewacza (jako wytwornicy ciepła) i ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Należy także wybrać typoszereg zaworów.
Dla podanej ilości zaworów Program określi ich minimalną średnicę.
Kompletne obliczenia zgodne z wymaganiami UDT dostępne są po kliknięciu na przycisk TXT - w oknie tekstowym.


Przybory.


Dla zadanej ilości przyborów Program określa ich rozbiór sekundowy - z podziałem na wodę zimną, ciepłą i ogólną.
Dodatkowo istnieje możliwość zadania czy w hydraulice działki uwzględniać podłączone do niej hydranty, oraz możliwość dodania dodatkowych - nie opisanych w tym oknie literalnie - przyborów, poprzez wpisanie sumy ich rozbiorów nominalnych.


Kształtki.


Dla rur z tworzyw sztucznych Program wylicza opory miejscowe w oparciu o ilość kształtek i ich współczynniki oporów miejscowych. Dla pozostałych przewodów straty miejscowe są przyjmowane jako 30% oporów liniowych.
Dodatkowo należy podać długość działki - w celu wyliczenia oporów całkowitych działki.


Hydranty.


Program umożliwia zdefinowanie ilości hydrantów występujących na instalacji. Ponieważ Polska Norma zakłada jednoczesną pracę maksymalnie 2 hydrantów, dlatego nie ma możliwości wpisania większej ich liczby. Program do doboru wodomierza zakłada pracę 2 hydrantów wewnętrznych i 2 zewnętrznych - wybierając dwa o największym przepływie. Dodatkowo za normą DIN można dopuścić zwiększenie strumienia o 15% przepływu sekundowego bytowego - gdyż nawet w przypadku pożaru mogą wystąpić:
- małe ubytki wody przez uszkodzone wężyki dopływowe,
- ubytki przez zniszczone części instalacji.


Zapis / odczyt.


Program umożliwia zapis i odczyt danych na dwa sposoby:
- do zbioru ".wod" - z zapisem dyskretnym. Zapis taki i odczyt odbywa się błyskawicznie,
  jednak jest to format specyficzny dla danej wersji Programu.
- do zbioru tekstowego ".wod_txt". Zapis taki i odczyt trwają bardzo długo, jednak jest to format służący także do wymiany
  danych między różnymi wersjami Programu.
Zaleca się normalnie wykorzystywać format dyskretny, natomiast w przypadku zmiany wersji oprogramowania wykorzystać do przenoszenia między wersjami format tekstowy.

Klawisze.
"Otwórz", "Zapisz" i "Zapisz jako" służą do operacji dyskowych.
"Skopiuj" - tworzy nową działkę, i przenosi do niej wszystkie przybory i inne ustawienia (np kształtki) z działki aktywnej.
"Dodaj nowy" - tworzy nową działkę, pustą.
"Skasuj" - kasuje aktywną działkę.

Dla ochrony pracy przed utratą w przypadku awarii zasilania Program co zadaną ilość minut dokonuje zapisu danych do zbioru "backup.wod" - w aktywnym katalogu.